Header ADS

"สุนทรีย์ลีลาจิตรกรรมไทยประเพณี"

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ "สุนทรีย์ลีลาจิตรกรรมไทยประเพณี" โดย อาจารย์สาคร โสภา

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลป์วังหน้า ถนนราชินี เขตพระนคร ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานทัศนศิลป์ (ศิลปะไทยประเพณี) ประจำปี 2567

 โดยมี ดร.ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา และ นายบุรี เสรีโยธิน ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานอาจารย์กมล สุวุตโท ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ ผู้กล่าวถ้อยแถลงของการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย นวลอนงค์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการหอศิลป์วังหน้า กล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติ, และนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ในครั้งนี้ และไฮไลต์ของงาน เป็นการแสดงสุนทรีย์ลีลาจิตรกรรมไทยกับนาฏศิลป์ 2 ชุด อันวิจิตรงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

อาจารย์สาคร โสภา กล่าวถึงนิทรรศการ "สุนทรีย์ลีลาจิตรกรรมไทยประเพณี" ในครั้งนี้ว่า "ข้าพเจ้าเป็นครูสอนศิลปะไทย ควบคู่กับการสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะไทยแบบประเพณี ด้วยสำนึกตัวอยู่เสมอว่าเป็น "ช่างเขียน" และมีความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ ให้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 และทรงรับสั่งเรียก ข้าพเจ้าว่า "นายช่าง" เมื่อครั้งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าฯ ในฐานะเป็นผู้ออกแบบจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรัตนสถาน ตามแนวพระราชดำริ ภายในพระบรมมหาราชวังถวายฯ และ ข้าพเจ้าไม่เคยยึดติดว่าตนเองเป็นศิลปิน เพราะถ้ายึดติดแล้วจะทำให้ทำงานเป็น "ช่าง" หรือ "ช่างเขียน" ได้ลำบาก"

สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติผู้เข้าร่วมงานมากมาย อาทิ อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2553, อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2560, นายชิน ประสงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2561,

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปริญญา ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2561, อาจารย์สด แดงเอียด นักโบราณคดี อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร และอดีตอธิบดีกรมการศาสนา, ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม (ราชบัณฑิต), อาจารย์เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมไทย, นายสุชุม บัวมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร, นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมศ คันธิก ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี, นเรนทร์ กรินชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป, ศิวพร มาร่วมพงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป และผู้แทนโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

นิทรรศการสุนทรีย์ลีลาจิตรกรรมไทยประเพณี เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ณ หอศิลป์วังหน้า ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ
GoogleMap: https://maps.app.goo.gl/bYEJyTMYr97rZLqV7

#นิทรรศการศิลปะ #ศิลปะไทยประเพณี #สาครโสภา #สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์