Header ADS

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผนึกกำลัง กปร. และ ธ.ก.ส.ปล่อยคาราวานลุยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของศศช.จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ศศช. บ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานร่วมกับนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และนายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกถังเก็บกักน้ำ รางรับน้ำฝนพร้อมส่งมอบอุปกรณ์ รวมทั้งหนังสือและสื่อเสริมการเรียนรู้ จาก สกร.และต้นกล้ากาแฟ พันธุ์อาราบิก้า จำนวน 3,600 ต้น วัสดุอุปกรณ์ทำฝายแกนดินซีเมนต์ จาก ธ.ก.ส.เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ทั้ง 18 แห่ง  

โดยมี นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผอ. สำนักงานสกร.ประจำจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวเอื้อมพร ศรีภูวงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย  สกร.นายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ นายอำเภออมก๋อย นายอุทัย พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งมอบถังเก็บกักเก็บน้ำ ขนาดปริมาตร 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ศศช.ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้ง ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย หลังจากนั้นคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าว 

โครงการการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของ ศศช.เกิดจากการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ ศศช.และพบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี จนก่อให้เกิดโครงการการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของ ศศช.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก ซึ่งได้มีการประสานโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน กปร.และ ธ.ก.ส.รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการติดตั้งถังเก็บกักน้ำฝนและรางน้ำฝน รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของศศช.ให้สามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง โดย ศศช.ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้รับมอบถังเก็บกักน้ำฝนพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการดังกล่าวไปแล้ว 7 แห่ง เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะให้กับครู ศศช.และตัวแทนชุมชนจาก 18 หมู่บ้านๆ ละ 6 คน รวม108 คน จากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ได้แก่ การเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำในรูปแบบฝายแกนดินซีเมนต์ (Soil Cement)  การผลิตประปาภูเขา จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การชี้แจงแนะนำการประกอบติดตั้งรางรินรับน้ำ PVC จากทีมช่าง ธ.ก.ส.รวมทั้งการปลูกและการดูแลต้นกาแฟ ตามแนวทางการฟื้นฟูป่าไม้

 เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูง ในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

//////////////////////