Header ADS

“เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

บุคคลดัง รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2567
ยกเป็นต้นแบบทางพระพุทธศาสนา

บุคคลสำคัญ ทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 140 รายชื่อ เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2567 ประกอบด้วยฝ่ายบรรพชิต 40 รูป และฝ่ายคฤหัสถ์ 102 คน ผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา พร้อมประกาศเกียรติคุณให้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี 

โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
 พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้นำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร องค์กรเครือข่าย
ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2567 และคัดสรรบุคคลและองค์กร จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อเป็นต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2567 ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล
ที่สำคัญ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ยังเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ และรับใบประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 นอกจากนี้ ในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2567 ยังจัดธรรมะบรรยาย ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาสวรวิหาร/อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของพระเจ้าอโศกมหาราชกับพระพุทธศาสนา และสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน” ร่วมด้วย
ผู้เข้ารับรางวัลทั้งหมด 143 รายชื่อ แบ่งเป็นพระภิกษุ 40 รูป ทั้งพระภิกษุในประเทศและต่างประเทศ เช่น พระครูวรญาณวิเทศ วิ. วัดพระธรรมกายบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย พระเมธีวชิราภิรัต วัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช พระมหาอ้าย ธีรปญฺโญ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ พระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสตร์ 
วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม จ.เชียงราย Ven.Shi Kai Yi  ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น 
ขณะที่ฝ่ายคฤหัสถ์ มีผู้รับรางวัลจำนวน 102 คน

 ซึ่งมีทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ ดารานักแสดง สื่อมวลชน และประชาชนชาวพุทธอื่นที่มีผลงานด้านพระพุทธศาสนา เช่น คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คุณอาภัสรา หงสกุล นางงามจักวาล ปี 2510 คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัท เวิร์คพอยท์ 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณสิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ นักแสดง นางแบบและพิธีกร เป็นต้น
“ในฐานะนายกสมาคมผู้นำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอให้เป็นหลัก เป็นตัวอย่าง และเป็นต้นแบบที่ดีเช่นนี้ต่อไป 
ในการสนับสนุนส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา อันจะก่อเกิดความเข้มแข็งทางศาสนา และทุกรายชื่อที่ปรากฎขึ้นนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังต่อไป รวมทั้งขอขอบคุณทุกความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานสำคัญ
ครั้งนี้จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรและบุคคลต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล กล่าวสรุป.