Header ADS

“มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีสมุนไพรไทย”

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพัฒน์โอสถ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีสมุนไพรไทย”

ด้วยสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน เล็งเห็นว่าภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ นับเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ที่แต่ละท้องถิ่นได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตาม คติชนวิทยา ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และรูปแบบการรักษาต่างๆ มีทั้งการใช้ยาสมุนไพร การผดุงครรภ์ การรักษาสุขภาพ จากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาตนเอง ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง

เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาประเทศด้วยภูมิปัญญาสมัยใหม่ ล้วนส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ ไม่สามารถแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับสุขภาพได้ ในขณะที่การดูแลสุขภาพแบบหมอพื้นบ้านดั้งเดิมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานาน มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือ ให้ความสำคัญกับด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เพราะเชื่อว่าทั้งหมดนี้มีการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน นั่นทำให้เกิดสุขภาพดียั่งยืนที่แท้จริง


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพัฒน์โอสถ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้นำองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้าน พันธุ์พืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพร และวิธีการการรักษาโรค ซึ่งสอดคล้องกับประเพณี สังคมวัฒนธรรม และวิถีการใช้ชีวิตมาอย่างยาวนาน สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนจึงจับมือกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพัฒน์โอสถ ในการนำความรู้ด้านสมุนไพร การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม เพื่อเป็นทางออกด้านเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของตนเองและคนในครอบครัวมาถ่ายทอดให้กับประชาชน 

โดยการจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีสมุนไพรไทย” ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ วัดทวีการะอนันต์ 
13:00 น. เริ่มกิจกรรม ตรวจสุขภาพกายและจิต ฟรี  
- คณะแพทย์แผนไทย และคณะภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้านการใช้
สมุนไพรรักษาโรค ประจำบู้ทตรวจสุขภาพ
- คณะนักพยากรณ์ ตรวจดวงชะตา ตามหลักเบญจธาตุ  
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดทางเลือก ตรวจพลังปราณ และจักระ
17.00 น. เริ่มพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
- ไหว้ครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์  บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล
- บูชาเทพเทวดาผู้รักษาดวงชะตา บูชาเทวดานพเคราะห์ เทวดาประจำวันเกิดที่จะช่วยบันดาลพลานุภาพ เกื้อหนุนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เช่น ความร่ำรวย เงินทองทรัพย์สิน ความรู้ อำนาจบารมีรวมถึงยศศักดิ์ อีกทั้งยังช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข พบแต่เจริญรุ่งเรือง

https://youtu.be/DEwb2Oth4ls?si=9QkAnB6FzKRgJhkC