Header ADS

ไม่มีชื่อ

อบจ.บุรีรัมย์ มอบเสื้อสีเหลือง ให้เด็ก เยาวชน นร.ชั้น ป.1-ม. 3 ทุกโรงเรียน สวมใส่ไปโรงเรียน ทุกวันจันทร์ แสดงออกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.67 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ด จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ด จำกัด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกจิตสำนึก ในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดบุรีรัมย์

โดยทาง บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ด จำกัด ได้สนับสนุนเสื้อสีเหลือง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบให้กับเด็กเยาวชน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในพื้นที่ 23 อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 158,269 ตัว และได้มีตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอ มารับมอบเสื้อสีเหลือง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็ก เยาวชน และนักเรียนตามเป้าหมายต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน มีส่วนร่วมการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ28 กรกฎาคม2567 โดยสวมเสื้อสีเหลืองในทุกวันจันทร์ ตลอดทั้งปี พ.ศ.2567

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในปีนี้ เป็นปีมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ปวงชนชาวไทย จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทย    

โดยในปีนี้ รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อสร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน มีความอยู่ดีมีสุข และร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย ด้วยการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลนี้

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ด จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมการตอบแทนสังคม ซึ่งนอกจากที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้ว ยังให้ความสำคัญ ร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้แก่เด็กนักเรียน และเยาวชนของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการสนับสนุนเสื้อสีเหลือง จำนวน 158,269 ตัว เพื่อมอบให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชน ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำไปสวมใส่ไปโรงเรียน ในทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เปิดเทอมเป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นการแสดงออก ในความจงรักภักดี และความรักสามัคคี ของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์

//////////////////////