Header ADS

ศาสนสัมพันธ์ ไทย-อาเซียน

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนจัดงานศาสนสัมพันธ์ ไทย-อาเซียน

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกซ์ เข้าร่วมเสวนา ในประเด็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนา และการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่แตกต่างกันมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สาม โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

      ต่อเนื่องด้วยการมอบรางวัล "ปริญญาชีวิตบัณฑิตคุณธรรม" 
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแด่ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ผู้ที่ดำรงคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน บุคคลผู้พัฒนา บุกเบิก ริเริ่มสร้างสรรค์งานและความสำเร็จด้วยหลักสัมมาชีพ  รวมถึงมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ

  สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน จึงขอประกาศยกย่อง อาจารย์หมอสุพัฒน์ บุญแสง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสมุนไพรไทยเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำทักษะประสบการณ์ การจัดการความรู้ มาสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานก่อให้เกิดคุณค่าในอาชีพและกิจการที่ยั่งยืน 

รวมถึงเผยแพร่ถ่ายทอดให้กับบุคคลรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อยอดต่อไป และขอมอบรางวัล "ปริญญาชีวิต บัณฑิตคุณธรรม" สำหรับความดีงามนี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ผศ.ดร. กิตติภพ สิงห์อ่อน ประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเชียน ด้านการศึกษา เป็นตัวแทนมอบ
       
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม"สืบสานตำนานศิลป์คติชนวิทยา" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในงานนี้มีพิธีมอบใบประกาศผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาคติชนวิทยา ให้กับบุคคลผู้นำองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทย ภายใต้ชื่อ "ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้านการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค