Header ADS

ไม่มีชื่อ

วช. เปิดตัวระบบ NRIIS Project Tracking ติดตามสถานะขอทุนวิจัยแบบ Real Time

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเปิดตัวระบบ NRIIS Project Tracking ตามติดทุกความเคลื่อนไหว ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รายงาน และมีคณะผู้บริหาร วช. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวว่า วช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวระบบ NRIIS Project Tracking เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยระบบดังกล่าวพัฒนาขึ้นตามนโยบายของ สกว. เพื่อให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยของตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการของแหล่งทุนวิจัยให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระบบติดตามโครงการ NRIIS Project Tracking System ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนนักวิจัยในการติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและความต้องการของประเทศ ระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์แบบตอบสนอง (Responsive Website) รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยในการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยของตนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันพบว่า การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการทุนวิจัยนั้น นักวิจัยสามารถทราบสถานะการดำเนินงาน ผ่านรูปแบบการแจ้งเป็นเอกสารจากเจ้าหน้าที่บริหารจัดการทุนหรือการส่งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้นักวิจัยไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วอย่างทันท่วงที วช. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงพัฒนาระบบ NRIIS Project Tracking เพื่อใช้ในการติดตามสถานะโครงการวิจัยแบบ Real Time ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้นักวิจัยสามารถติดตามกระบวนการขอทุนวิจัย ตั้งแต่การยื่นข้อเสนอจนกระทั่งได้รับอนุมัติหรือปฏิเสธ โดยระบบจะช่วยให้นักวิจัยสามารถติดตามสถานะข้อเสนอทุนวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากกิจกรรมเปิดตัวระบบ NRIIS Project Tracking ตามติดทุกความเคลื่อนไหว ยังมีการเสวนา เรื่อง “ตามติดทุกความเคลื่อนไหว กับ NRIIS Project Tracking” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงระบบติดตามสถานะคำรับรอง (MoA) หรือ TSRIIS ใช้ในการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ววน. ให้สอดคล้อดกับแผนด้าน ววน. ของประเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ NRIIS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าถึงระบบ NRIIS Project Tracking เมื่อนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว จะได้รับรหัสติดตามสถานะโครงการจากหน้าระบบและจากอีเมล์ที่นักวิจัยได้ลงทะเบียนไว้ โดยติดตามสถานะโครงการผ่านทาง https://projtrack.nriis.go.th หรือคลิกที่หน้าระบบ NRIIS เพื่อเข้าสู่หน้าติดตามสถานะโครงการ รองรับทั้ง PC และ Mobile Interface
การจัดกิจกรรม NRIIS Project Tracking ตามติดทุกความเคลื่อนไหว ในครั้งนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึง นโยบาย กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยในระดับนโยบาย และแหล่งทุน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ทราบแบะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ Fundamental Fund (FF) และ Strategic Fund (SF) ตลอดจนการใช้งานระบบ NRIIS Project Tracking ในการติดตามสถานการณ์การดำเนินงานของโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักวิจัย ผู้บริหารจัดการทุน เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทุน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน