Header ADS

วัดป้อมฯ จัดกิจกรรม เวียนเทียนรำลึกพระพุทธคุณ

วัดป้อมฯ จัดกิจกรรม เวียนเทียนรำลึกพระพุทธคุณ

   ที่พระอุโบสถ์ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ( พระอารามหลวง) ถ.วิเขียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  ประกอบพิธี เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมรำลึกพระพุทธคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู่และปรินิพพาน

  เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  ภายในพระอุโบสถ์จตุรหลัง้ก่า วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง 

พระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาส ได้มอบให้ พระสาครสีลโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้แทนฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเนื่องในวัน วิสาขบูชา โดย นายทวี -นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ เป็นตำวแทนฝ่ายฆารวาส จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนไตยพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนา พระมหายวง ทิวากโร เปรียญธรรม 9 พธ.ม.(ปรัชญา) เป็นองค์แสดงธรรม เวียนเทียนรอบพระอุโบสภ์ 

เพื่อรำลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพพาน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

   พญาราหู พิราบ 03/สมุทรสาคร