Header ADS

ชพด. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 67 - 68

ชพด. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ ระดมสมองความคิด คณะกรรมการผู้บริหารชมรมฯ ในยุคดิจิตอล ประจำปี 2567 และ 2568 ”

ที่ ห้องประชุมสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด. ; กลุ่มโอเพ่นแชท) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ ระดมสมองความคิด คณะกรรมการผู้บริหารชมรมฯ ในยุคดิจิตอล ประจำปี 2567 และ 2568 ”

 นำโดย นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธานชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) และ ดร.พลวราเทพ จิระบรรเจิดสิรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุพิชชญา สาคร นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ , รองประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเฉพาะกิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) “ กลุ่มโอเพ่นแชท ” และ นางวราภรณ์ ทัตวิมล ประธานที่ปรึกษาสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำนวยการประชุม  แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้

ภาคเช้า มี สมาชิกและประธานฝ่ายทั้ง 10 ฝ่าย แนะนำตนเองเข้านั่งตามกลุ่มงานฝ่ายต่าง ๆ อภิปรายแสดงความคิดเห็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานตามใบงาน มีการบรรยายพิเศษ มอบหมายให้ นายสุรพล สารสังข์ เสนอแนวทางการนำไม้กฤษณา เพื่อเป็นกิจกรรมหารายได้ให้กับชมรมฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและระดมสมองแต่ละกลุ่มงาน และ 

โอกาสนี้ มอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกชมรมฯ 6 ท่าน เนื่องในโอกาสสนับสนุนงานคนพิการฯ โดย ดร.สุพิชชญา สาคร นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มีการมอบสายสะพาย " เพชรน้ำหนึ่งของชมรมฯ " ให้กับ น.ส.ศศิ โกเมนธรรมโสภณ โดย นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธานชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.)

ภาคบ่าย มีบรรยายพิเศษโดย (ดร.พลวราเทพ จิระบรรเจิดสิรี, ดร.สุพิชชญา สาคร แต่ละกลุ่มนำเสนอผลสรุปจากการอภิปรายระดมสมองสมาชิกในกลุ่มงาน และ นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธาน ชพด. “ กลุ่มโอเพ่นแชท ” สรุปผลจากการระดมสมองของสมาชิกทุกกลุ่มงานทุกฝ่ายในวันนี้ เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานของชมรมฯในยุคดิจิตอล ประจำปี 2567 และ 2568 ต่อไป 

นางมนัสวี กล่าวว่า.. ก่อนการประชุมครั้งนี้ได้จัดประชุมทางไลน์กลุ่มมา 2-3 ครั้งแล้ว ด้วยเหตุปัจจัยและสถานการณ์หลายประการต่อเนื่อง อย่างที่ทุกท่านทราบกัน ชมรมฯ นี้ มีการริเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 จุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน (ชื่อหน่วยงานในขณะนั้น) ซึ่งขึ้นตรงกับสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายละเอียดปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานชมรมฯ การประชุมประกอบด้วย สมาชิก ชพด., คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการที่ปรึกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ โดยมีจิตอาสาสมัคร ร่วมกันทำแนวปฏิบัติและวางแผนพัฒนา ชพด. ไปในทิศทางเดียวกัน

" ชมรมฯ นี้ เป็นของพวกเราทุกคน มีสิทธิ์ มีเสียงเท่าเทียมกัน และ พร้อมที่จะก้าวเดินทุกก้าวไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อให้คนพิการและด้อยโอกาส มีการพัฒนาก้าวหน้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน มีความสุขได้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น "

สำหรับประวัติ ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า A group of Humanitarian for the Disabled and Underprivileged people of Thailand (HDUT) โดยมี นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ เป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง ชมรมฯ มาตั้งแต่ พ.ศ.2550 กับกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของกลุ่มงานในสังกัด กศน.ศธ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ในสมัยนั้น) ซึ่งมีอุดมการณ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีความรู้ความเข้าใจทุ่มเทในเนื้องานด้วยด้วยพลังศรัทธาเป็นงาน " จิตอาสา " ตั้งแต่วันที่ได้รับมอบหมายก่อนเกษียณ ปี 2552 ถึงปัจจุบันก็ยังทำงานนี้อย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสมาชิก 8-9 ท่าน จนปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 70 ท่าน ...