Header ADS

สำนักงานสถิติฯ จัดเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูลสถิติในยุค AI

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดเสวนาวิชาการ  เชิญวิทยากรภาครัฐ-เอกชนร่วมถกประเด็นขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูลสถิติในยุค AI

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “DATA is all around us: The New Era of AI-driven Society ขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูลสถิติในยุคปัญญาประดิษฐ์” ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสยามพิมาน ฮอลล์ โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก 

โดยเชิญทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงานและผ่านช่องทางออนไลน์  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
                                                                                                 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน กล่าวว่า “สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางทางด้านสถิติของประเทศ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เพราะข้อมูลสถิติจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อถูกนำไปใช้เท่านั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติได้พยายามส่งเสริมการนำสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม User ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย         นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม”
                                                                                           
การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการฯ และนิทรรศการในวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติในยุคปัจจุบันที่ว่ากันว่า Data ถูก Generate อยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเทคโนโลยี AI ที่สามารถประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากข้อมูล หรือ Machine Learning เพื่อสร้างโมเดลที่สามารถทำนายผลได้อย่างแม่นยำ เห็นได้ว่าข้อมูลสำคัญและมีผลกับทุกภาคส่วน เช่น ในภาครัฐข้อมูลและสถิติเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศควรวางนโยบายแบบไหน ในภาคเอกชน/ภาคธุรกิจก็ต้องใช้ข้อมูลในการผลิต การตลาด หรือประชาชนก็ต้องใช้ข้อมูลในชีวิตประจำวัน
                                                                                             
โดยในการเสวนาวิชาการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) 

นายชาคริต ปิตานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

และนางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มาร่วม แลกเปลี่ยนทรรศนะในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ถึงผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ต่อการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องข้อมูล/สถิติ และหน่วยงานภาครัฐควรปรับตัวอย่างไร ในหัวข้อ “The Future of Data in the AI Era: การขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จาก Data ในโลกยุค AI”

และยังมีช่วงการเสวนาสำหรับมุมมองภาคเอกชน ในหัวข้อ “Leveraging Business with Data in the Age of AI: การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสร้างแต้มต่อให้ธุรกิจในยุค AI” โดย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ CEO & Co-Founder บริษัท คอราไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Management และ 
ดร. ธัญญา สัตยาอภิธาน ผู้จัดการส่วนพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ได้มาร่วมแบ่งปันมุมมองในส่วนของผลกระทบจากเทคโนโลยี AI ต่อภาคธุรกิจ โดยได้แสดงถึงการนำข้อมูลและสถิติมาใช้ในการวางแผน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคนี้ ว่ามีความสำคัญมากแค่ไหน

ผู้สนใจสามารถติดตามและใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.nso.go.th  Facebook: NSOOFTHAILAND และ ช่องทาง Social media ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือโทรศัพท์ 0 2141 7500-03

                                                                                                                                   * * * * * * * * * *