Header ADS

มจพ. MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บ. BYD CO., LTD.

มจพ. MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท BYD CO., LTD. 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท BYD CO., LTD. โดย Mr. Xun Meng, Deputy General Manager of BYD Human Resources Division และ Henan Mechanical and Electrical Vocational College โดย Mr. Yao Yong Secretary of HMEVC Party Committee โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ ดร.สมยศ กีรติชีวนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 รวมถึงคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. และผู้บริหารของบริษัท BYD และ HMEVC ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สร้างโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของ HMEVC เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology : B.Tech.) สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ KMUTNB Techno Park มาบตาพุด จังหวัดระยอง และ KMUTBN Main Campus กรุงเทพฯ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันโดยอาจารย์จาก HMEVC และเจ้าหน้าที่ของ BYD มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ มจพ. 

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ และการสัมมนาระดับนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนและอาจารย์ทั้งสองฝ่าย ทำการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และการวิจัยเชิงพาณิชย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกันของทั้งสามองค์กร