Header ADS

มจพ. รับ นศ.โครงการรับตรง ุวุฒิ ปวช.- ปวส. ถึง 15 มิ.ย. 67 นี้


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 15 มิถุนายน 2567
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด
3. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา สามารถสมัครในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้ 1 คณะ 1 อันดับ (1รหัสสาขาวิชา) เท่านั้น
4. ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท

อ่านระเบียบการได้ที่👉👉 https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/1210
สมัครได้ที่ 👉👉https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 02555-2000 ต่อ 1626,1627
หรือที่ https://www.facebook.com/admission.kmutnb