Header ADS

“เตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน"

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปฐมนิเทศ)” ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2567 นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และไหว้ครูนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดระเบียบความคิดเพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคต ผ่านเรื่องเล่านายกสภา" 

โดยมีนายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบันฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 11 ของสถาบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษา รวมจำนวน 230 คน สาระสำคัญของการบรรยาย ได้แก่ การจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นระบบ หลักการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ การนำเสนอมุมมอง แนวคิด เทคโนโลยี และความก้าวหน้าในอนาคตที่นักศึกษาต้องประสบ การใช้เทคโนโลยี 5G IOT AI VR AR เพื่อให้นักศึกษานำแนวคิดไปบูรณาการต่อยอดให้เกิดประโยชน์ร่วมกับการทำงาน สามารถจัดระเบียบความคิด วางเป้าหมายอนาคต  มีหลักการทำงานสู่ความสำเร็จด้วยเทคนิค "หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ"  เชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความคิดเชิงระบบ และ 5 วิธีพัฒนา Growth Mindset สุดท้ายได้มอบของขวัญแก่นักศึกษา ได้แก่ 4 วิสัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วิสัยทำ (คุณธรรม) วิสัยทน วิสัยแท้ และ 4 รักษา ประกอบด้วย คุณภาพ คุณธรรม มิตรภาพ สุขภาพ  และ ของขวัญของเวลา แก่นักศึกษา ในโครงการดังกล่าวสถาบันฯได้จัดพิธีไห้วครู บายศรี สู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ด้วย  

ซึ่งความสำคัญของพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ เพื่อ 1) เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 2) เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ และขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครู อาจารย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3) ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด 4) เป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้ 5) เกิดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันกระทำสิ่งดี ๆ 6) เป็นการรักษาวัฒนธรรม ธรรมเนียมอันดีงามของไทย 

ซึ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกิจกรรมไหว้ครูดังกล่าวสร้างความประทับใจ ซาบซึ้ง แก่ผู้บริหาร ครู นักศึกษาที่ร่วมโครงการเป็นอย่างดี ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการร่วมกิจกรรม การาดำเนินการฝึกปฏิบัติงาน และการกรอกข้อมูลระบบ EWE” เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ เข้าใจแนวทางการดำเนินการเรียนการสอน การจัดระเบียบความคิดทั้งวิชาการ ด้านปฏิบัติการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ภายหลังจบการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย