Header ADS

เปิดตัวแพลตฟอร์มรับรองความพิการ onlineสธ. จับมือ พม. เปิดตัวระบบเอกสารรับรองความพิการ online เชื่อมระบบบัตรประจำตัวคนพิการ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มคนพิการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญ ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อคนพิการ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในการพัฒนางานด้านคนพิการในรูปแบบบริการแบบ One Stop Service โดยมีจุดเด่นคือ การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพ “การออกเอกสารรับรองความพิการของแพทย์ทางอิเล็คทรอนิกส์” กับ ฐานข้อมูลคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อ “ขอมีบัตรคนพิการ”  ทำให้คนพิการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดการเดินทางและค่าใช้จ่าย อีกทั้งนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานด้านสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน นำไปสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอื่น ๆ ในอนาคต 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรด้านคนพิการของกระทรวง พม. ในการพัฒนาฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน

 เพื่ออำนวยความสะดวกเข้าถึงการขึ้นทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การขึ้นทะเบียนคนพิการสะดวกรวดเร็ว โดยการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวคนพิการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการของกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลทางทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครอง ซึ่งในส่วนของกระทรวง พม. ได้มีการกำหนดและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศในการใช้ระบบบัตรประจำตัวคนพิการระบบใหม่แล้ว ระยะที่ 2 จุดเดียวจบครบถึงเบี้ย จะมีการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการขยายผลในการพัฒนาระบบการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยความพิการเชื่อมโยงกับระบบบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถดำเนินการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยความพิการผ่านระบบได้ ซึ่งหากพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service อย่างสมบูรณ์จะทำให้คนพิการทุกสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีความพิการรุนแรงหรือมีความยากลำบากในการเดินทาง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมนั้น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อกับระบบบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการพัฒนาระบบดังกล่าว

 เพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนคนพิการ และภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการ ซึ่งเดิมคนพิการจำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อขอประเมินความพิการกับแพทย์ หลังจากแพทย์ออกใบรับรองความพิการให้แล้วต้องนำเอกสารรับรองความพิการไปยื่นขอขึ้นทะเบียนคนพิการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

ซึ่งระบบดังกล่าวอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ ณ โรงพยาบาล โดยลดขั้นตอน ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลนำร่อง 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อทดลองการใช้งานระบบนี้และจะขยายผลไปยังโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลอื่นต่อไป