Header ADS

“ศุภมาศ” ปลื้มแนวคิดสหกิจศึกษา “CWIE”

รัฐมนตรี อว. “ศุภมาศ” ปลื้มแนวคิดสหกิจศึกษา “CWIE”
หนุนอุดมศึกษา จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประธานเครือข่าย เป็นเจ้าภาพหลัก ชูแนวคิดสำคัญ “พัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศกับ CWIE” ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ.

 โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบ
ออนไซต์และออนไลน์รวมกว่า 1,700 คน ทั่วประเทศ
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรี อว. เผยว่า นโยบาย อว. ด้านการอุดมศึกษามุ่งเน้น “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” และตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาล และสอดรับกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการจัดงาน CWIE DAY ที่เกิดขึ้นนี้ นับเป็นเวทีสำคัญ ที่แสดงให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ CWIE 

รวมทั้งเป็นเวทียกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ และยกย่องสถานประกอบการที่สร้างคุณประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์บนฐานสมรรถนะ เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ขณะเดียวกันยังเป็น Co-creation Platform ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาผู้ผลิตบัณฑิต และสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต สนับสนุนการดำเนินการให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงให้ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา

รมว.อว. ยังเน้นอีกว่า หลักสูตร CWIE ช่วยลดภาระทางการเงินของนักศึกษาแล
ะผู้ปกครอง กล่าวคือนักศึกษาสามารถทำงานและมีรายได้ในระหว่างเรียน ทำให้มีรายได้เสริมเพื่อนำไปใช้จ่ายในการศึกษาและชีวิตประจำวัน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งทุกคนมีสิทธิไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม เพิ่มทักษะที่จำเป็นทั้ง Hard Skills และ Soft skills ทำให้มีความพร้อมในการทำงานทันที และยังเพิ่มโอกาสนักศึกษาในการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ และมีโอกาสได้รับการจ้างงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ทำให้พวกเขามีความสุขในการเรียนและมีรายได้เสริมในระหว่างการศึกษา ช่วยลดภาระทางการเงินและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทาง อว. เองก็พร้อมที่จะสนับสนุนแนวทางดังกล่าวนี้ต่อไป เพื่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ

ด้าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพหลัก กล่าวเสริมว่า CWIE เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ และเป็นการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทยให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานในอนาคต


 นำไปสู่การขยายผลเพื่อสร้างกำลังคนในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม และ มทร.ธัญบุรี จะให้ความสำคัญและเน้นย้ำต่อเนื่อง ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อคุณภาพการศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีทักษะการทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพ เริ่มทำงานได้ทันที.