Header ADS

ขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

กสม.เร่งขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ชู “อันดารา” ภูเก็ต ต้นแบบโรงแรมแห่งความสำเร็จและยั่งยืน

ที่ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าฯจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการสัมมนาส่งเสริมด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชน กล่าวต้อนรับ ผู้แทนคณะนักศึกษาสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้บริหารชั้นสูง (ปสม.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ที่ร่วมสัมมนาครั้งนี้ 

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า กสม. เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก จึงจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจเกิดความตระหนักรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

ด้านนางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหารโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ กล่าวว่า เริ่มทำธุรกิจครั้งแรกไม่รู้เรื่องหลักสิทธิมนุษยชน แต่ได้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และใช้หลักทศพิธราชธรรม
ประกอบด้วย 

ต่อมาโรงแรมได้ดำเนินตามหลักการชี้แนะสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) โดยนำ 3 เสาหลัก คือ คุ้มครอง ปกป้อง และเยียวยา มาใช้ควบคู่กับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการประหยัดพลังงาน การกำจัดน้ำเสียโดยนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก

นางณัฏฐ์กัญญา กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ คือการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งผู้บริหารต้องมีภาวะการเป็นผู้นำ ที่ใส่ใจสนใจพนักงาน การดูแลลูกค้า และคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ จนได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงต่างประเทศ ที่นำมาซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืน 

ทางด้านนายนพัตธร เพชรโชติ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทวีภัณฑ์ภูเก็ต จำกัด กล่าวว่า ตนประกอบธุรกิจฟาร์มไก่ แล้วยังเป็นคู่ค้ากับโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ทำให้ต้องปรับวิธีการบริหารธุรกิจ ใหม่ โดยใช้หลักสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ มาดำเนินการตามที่คุณณัฏฐ์กัญญาแนะนำ ทำให้ปัจจุบันธุรกิจประสบผลสำเร็จและเกิดความยั่งยืน  

ด้าน นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าภูเก็ต กล่าวว่า ตอนแรกตนยังงงๆเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน แต่เมื่อมารับฟัง จากต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ จึงเข้าใจ ว่ามีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ จากนี้ไปจะเร่งผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในภูเก็ตได้นำไปใช้