Header ADS

“กิจการค้าร่วม” (ITA) ยื่น “กมธ.ปปช.” สอบ “คกก.อุทธรณ์ฯ กรมบัญชีกลาง” ส่อเข้าข่ายขัดระเบียบการคลัง ปมสร้าง “โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์”

“กิจการค้าร่วม” ยื่น “กมธ.ปปช.” ตรวจสอบ “คกก.อุทธรณ์ฯ กรมบัญชีกลาง”  ส่อเข้าข่ายขัดระเบียบการคลัง ปมสร้าง “โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์”

วันที่ 18 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจการค้าร่วม (ITA )  ได้ยื่นหนังสือต่อพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันที่ 9 ก.ย.65 ที่ผ่านมา  ขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ตามประกาศ การประปานครหลวง ลงวันที่ 29 ต.ค.64 

สืบเนื่องจาก ที่การประปานครหลวงประกาศขายซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ GE-MS5/6-9 การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ตามประกาศ การประปานครหลวง ลงวันที่ 29 ต.ค. 2564 โดยกิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) ได้เข้าร่วมยื่นเสนอราคางานโครงการดังกล่าว 

ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (กอร) 0405.5/11496 ลงวันที่ 21 เม.ย.65ถึงผู้ว่าการการประปานครหลวง  เรื่องแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท 2 ราย ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ โดยระบุ ว่า “ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ทั้ง 2 ราย ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้ออย่างมีนัยสำคัญ จึงให้การประปานครหลวงกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป” 

โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ไม่เห็นพ้องด้วยกับการพิจารณาของการประปานครหลวง ในประเด็นผลงานของผู้อุทธรณ์ทั้งสองมีขนาดกำลังการผลิตน้ำไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี้ยังพบว่า คณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ อาจเข้าข่ายเป็นการพิจารณาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระกรวงการคลังและระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 หรือไม่

ดังนั้น กิจการค้าร่วม ไอทีเอ  (ITA Consortium) ขอให้ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นการพิจารณา ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้าเสนอรายอื่นที่มิใช่ผู้อุทธรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งเป็นการตั้งข้อสังเกตให้เห็นถึงความไม่ปกติในการทำหน้าที่ของคณะกรรมพิจารณาอุทธร์ฯ เรื่องเอกสารยื่นข้อเสนอประกวดราคาของผู้ยื่นเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ตามประกาศ การประปานครหลวง ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ