Header ADS

สร้างการรับรู้แรงงานต่างด้าว เข้าถึงสิทธิความคุ้มครอง

ก.แรงงาน ลุยเชียงใหม่ สร้างการรับรู้แรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานถูกกฎหมาย เข้าถึงสิทธิความคุ้มครอง 

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า 
ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเท่าเทียมในสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทย แรงงานต่างด้าว ต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม เนื่องจากแรงงานเหล่านี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
เพื่อให้บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน 

ด้าน ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
การจัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Road Show) ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการ การนำเข้า ป้องกันและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้แรงงานถูกกฎหมายและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งด้านสิทธิประโยชน์รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทยทุกประการอีกด้วย

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจำนวนประมาณ 80,000 คน โดยมีแรงงานต่างด้าวต่างทยอยเดินทางมารับเล่มใบอนุญาตทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ประมาณ 70,000 คน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการทยอยส่งมอบให้แก่แรงงานกลุ่มที่อยู่ละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสันทราย ส่วนแรงงานที่อยู่ในอำเภออื่นจะส่งมอบใบอนุญาตทำงานให้นายจ้างนำไปแจกให้แรงงานในแต่ละพื้นที่ต่อไป