Header ADS

“ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน”

รัฐบาลเชิญชวนองค์กรภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน”

นายกรัฐมนตรี-ครม.ชวนสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ทั่วประเทศ ส่วนกลาง วธ.จัดใหญ่ธีมตลาดวัฒนธรรมงานวัดย้อนยุค ณ วัดอรุณราชวรารามราช ๘ พ.ย.นี้ สืบสานประเพณี ต่อยอด soft power ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชวนนุ่งผ้าไทย-ผ้าท้องถิ่น เผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 

วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ที่ทำเนียบรัฐบาล บรรยากาศก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ครม. ร่วมชมกิจกรรมรณรงค์สืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา 
ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารระดับสูงวธ. และน้องแอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ๒๕๖๕ เข้าร่วม 

สำหรับกิจกรรมรณรงค์แนวทางและมาตรการการจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ วธ. ได้รับความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” เน้นรักษามาตรการป้องกัน โควิด ๑๙ เว้นระยะห่าง สวมมาสก์ หมั่นล้างมือ คุมเข้มมาตรการความปลอดภัย เตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ-ทางอากาศ อำนวยความสะดวก สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าใจคุณค่าสาระของประเพณี เผยแพร่ความงามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชู soft power ของท้องถิ่น ชวนนุ่งผ้าไทย สวมผ้าท้องถิ่นมาลอยกระทง สร้างความบันเทิงด้วยมหรสพการแสดง-การละเล่นพื้นบ้าน งดจำหน่าย-งดดื่มสุราของมึนเมา งดเล่นประทัดพลุดอกไม้เพลิง ลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ ช่วยกันลดขยะ มาด้วยกันใช้กระทงร่วมกัน  
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการการจัดงานเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๕ (เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ ๑๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย  กรมควบคุมโรค  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กองบังคับการตำรวจจราจร  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ  กรมประชาสัมพันธ์  กรมอนามัย  กรมเจ้าท่า  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กรมการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ข้อเสนอแนวทางมาตรการการดำเนินการจัดงานลอยกระทงในภาพรวมของประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายอิทธิพล เผยต่อว่า เพื่อให้เกิดการสืบสาน รักษาคุณค่าในประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของชาติ จึงขอความร่วมให้องค์กรต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยยึดแนวทางและมาตรการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ดังนี้ ๑) ลอยกระทงวิถีใหม่ ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน โควิด ๑๙ ( DMH ) เว้นระยะห่าง-สวมมาสก์-หมั่นล้างมือ เฝ้าระวังตนเองก่อนร่วมงาน และหลังจากร่วมงาน ๓-๕ วัน ขอความร่วมมืองดจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาในสถานที่จัดงาน รณรงค์เมาไม่ลอย  งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด โคมลอย และยิงปืนขึ้นฟ้า เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ขอความร่วมมือหน่วยงานเตรียมพร้อมการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ ความพร้อมของสถานที่ โป๊ะ ท่าเรือต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งก่อนระหว่างและภายหลังการจัดงาน
และ ๒) สืบสาน ประเพณี ด้วยการจัดงานและกิจกรรมที่สื่อให้เห็นคุณค่า สาระประเพณีลอยกระทง ที่สะท้อนความเชื่อที่สืบต่อกันมาของแต่ท้องถิ่น เช่น แสดงความกตัญญู สำนึกถึงคุณของ “น้ำ” ในการดำรงชีวิต ขอขมาที่ทำให้แหล่งน้ำไม่สะอาด บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือลอยเพื่อสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น  ในส่วน 
๓) สู่ความยั่งยืน ด้วยการส่งเสริม ต่อยอด soft power ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “คิดก่อนลอย คิดก่อนซื้อ” เช่น ขนมปัง น้ำแข็ง ผัก ผลไม้ ใบไม้ ฯลฯ  ช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยการลอยกระทงร่วมกัน ๑ ครอบครัว ๑ กระทง / ๑ คู่รัก ๑ กระทง  เน้นเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าท้องถิ่นมาลอยกระทง จัดมหรสพการแสดงดนตรี-การละเล่นพื้นบ้าน 
ให้เป็นประเพณีที่สร้างความสุขให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

รมว.วธ. ยังได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยในส่วนกลาง กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จะจัดกิจกรรม“ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ตลาดวัฒนธรรมงานวัดย้อนยุค ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร  ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ประกอบด้วย กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม การประกวดกระทง ซุ้มสาธิตทางวัฒนธรรม พลาดไม่ได้กับซุ้มจำหน่ายอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  สำหรับในส่วนภูมิภาคทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะร่วมกับทางจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมลอยกระทง ที่เน้นคุณค่าสาระให้พี่น้องประชาชนได้สืบสานอัตลักษณ์ความงดงามของประเพณีประจำท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน สืบไป  
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิก ที่มา คุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง ในแบบภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มีความรู้ความเข้าใจและ
เข้าร่วมงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ได้ทาง www.culture.go.th หรือเฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม