Header ADS

วิวาห์ชื่นมื่น ...วิวาห์ชื่นมื่น
~~~~~~~~~~ 
กลินท์ สารสิน ประธานอาวุโสหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ให้เกียรติ เป็นประธาน
ในพิธีมงคลสมรส....

 "ทรัพย์สิทธิ์" บุตร อรรถสิทธิ์ – วัลยา ดำรงรัตน์ 
กับ "วิภาดา"  บุตรี ไกรสินธ์ุ – สุดาภรณ์ วงศ์สุรไกร 

ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้