Header ADS

ชี้แจงนโยบายในงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)3 พย.65 ณ The Imperial  Hotel and Convention Centre จังหวัดพิษณุโลก:          

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธาน ชี้แจงนโยบายในงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน 

โดยปักหมุด 7 นโยบายเร่งด่วนของสอศ. 

📌ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
📌ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ
📌ขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่
📌ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน
📌ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สอศ.
📌ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง
📌สร้างภาพลักษณ์อาขีวศึกษา

และนโยบายการรับนร./นศ.  ประจำปีการศึกษา 2566
โดยวางเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน 5%  มุ่งเน้นรับนร./นศ.ในระบบทวิภาคีให้ได้เพิ่มอีก30%
ตลอดจนให้สถานศึกษาภาครัฐ เปิดรับนร./นศ.ในสาขาที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการการศึกษาในปัจจุบัน อนาคต และความต้องการของประเทศและพื้นที่ สำหรับสถานศึกษาเอกชน สามารถรับนร./นศ.ตามศักยภาพและความพร้อม 

ทั้งนี้ให้มีสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อให้สมาชิกผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาโดยสมาชิกสมาคมจะบริหารจัดการด้วยกันเอง