Header ADS

วันสันติภาพสากล

UNPKFC จับมือร่วมกับ UNESCO Jamaica  และ Adventure of Humanity จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย

วันสันติภาพโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา เกิดสงคราม ความรุนแรง นำไปสู่ความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก

ซึ่งในการนี้สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC (United Peace Keepers Federal Council) ,UNESCO( Jamaica National Commission for UNESCO ) ,Adventure of Humanity นำโดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสันติภาพโลก ร่วมกับผู้นำภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น, สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ ,สมาคมนักรบนิรนาม333 ,สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพฯ, สมาคมไทยทรงดำ (ไตดำ),องค์กรรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซี่ยน, ,สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ,สมาคมไทยเนปาลี,โรงเรียนสืบสานศิลปะวัฒนธรรม,สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ,ผู้นำด้านศาสนสัมพันธ์ทั้ง 5 ศาสนา,Russian Dance Academy Katyusha,Idol Exchange ,นางงาม,ศิลปิน นักร้องและนักแสดง ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยภาคีเครื่อข่าย UNPKFC ทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า30 ประเทศ เข้ามาร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองกันอย่างคับคั่ง ณ.ห้องประชุมบริพัตร สโมสรกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

ในพิธีกล่าวต้อนรับ โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC) ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพ และ ที่ปรึกษาพิเศษสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNECOSOC) Rep#455108
กล่าวเปิดในงานโดย H.E.EVERTON HANNAM เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติจาเมกาเพื่อยูเนสโก้(UNESCO)

คำปราศรัยสำคัญ โดย พลโท ธัญสิทธิ์ กิตติ์เดชารัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอณาจักร(กอ.รมน.)
คำปราศรัยพิเศษ วีดีโอ โดย H.E.Ms.LUPE AYLLON RUIZ (สหรัฐอเมริกา)
ทนายความผู้เชี่ยวชาญพิเศษในโครงการพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP- N°15132-RSC) และคำกล่าวสุนทรพจน์ โดย นางปิยะนุช นาคคง ประธานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4

วิสัยทัศน์นี้ดำเนินการโดยการสนับสนุนทั่วโลกภายใต้อาณัติของสหประชาชาติในเรื่องการรักษาสันติภาพ และการสร้างสันติภาพตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐ ,ภาคเอกชน และผู้นำจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ

พร้อมมีพิธีการที่สำคัญ แต่งตั้งฑูตสันติภาพ ให้กับ คุณเฟริส์ ภัทราพรหวัง Miss Supranational Thailand 2023 ,  Queen of Asian Model Miss Supranational 2023 และ คุณต้นกล้า นิปุณ Mister Supranational 2021ทำหน้าที่ฑูตสันติภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างของการอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยไม่คำนึง ถึงเผ่าพันธ์เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ส่งเสริมสันติภาพของโลกช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรค และขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ โดยสร้างความสามัคคี และเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประธานมอบ โดยหม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC)

พร้อมกันนี้ยังได้มีการแต่งตั้งยุวฑูตสันติภาพ รุ่นแรก จำนวน 50 คน คณะยุวทูตดังกล่าวมีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ เพื่อเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมทั้งกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ยุวทูตสันติภาพ เพื่อปลูกจิตสำนึกและบุคลิกภาพ การกล้าแสดงออกในการเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบของสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC) ได้มีการลงนามความร่วมมือ เกี่ยวกับด้านการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับมหาลัยชั้นนำ Ras Bihrai Bose Subharti University จากประเทศอินเดีย และMNC-Mahapurisa Natural Cave International Forest Medication Center,POL,Myanmar  ด้านความร่วมมือการแลกเปลี่ยนศาสนสัมพันธ์นานาชาติ และด้านการศึกษาเพื่อเป้าหมายระดับโลก สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยัั่งยืนในปี 2023

ต่อมาได้มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติ์ผู้รักษาสันติภาพ และบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ที่อุทิศตนโดดเด่นในพื้นที่อับ และในพื้นที่สาธารณะด้านสันติภาพ กลุ่มจิตอาสาที่อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ ( UNPKFC) ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ บุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในความสำเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

UNPKFC collaborated with UNESCO Jamaica and Adventure of Humanity to organize a grand celebration of the International Day of Peace in Thailand.

World Peace Day or International Day of Peace falls on September 21st of every year. It is a day to remind people around the world to refrain from committing any act of violence towards humans, animals, and the environment; due to the fact from world history that wars and violence have led to unfathomable losses. Even in the present era, violence still occurs throughout the world, starting from the household up to the international level. Therefore, using peaceful means to solve problems is a way to create world peace. 

On this special occasion, the United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) led by Dr. Aphinita Chaichana-lead of the event, UNESCO (Jamaica National Commission for UNESCO), Adventure of Humanity, along with network partners in public and private sectors from domestic and international levels, organized special activities to commemorate the World Peace Day with various networks such as the Korean Veterans Association under Royal Patronage, Association of Unknown Warrior 333, the Veterans Association of Bangkok, Thai Songdam Association (Tai Dam), Thai ASEAN Arts and Culture Preservation Organization, Radio and Television Broadcasting Association , Thai-Nepali Association, Arts and Culture Continuation School, Young Volunteers Development Association , Leaders of 5 religions in the religious relations, Russian Dance Academy Katyusha, Idol Exchange, beauty queens, singers and actors, along with UNPKFC network with more than 30 countries around the world, at Boriphat Conference room of Air Force Club, Bangkok. 

In this event, Dr. Aphinita Chaicana, Global President of UNPKFC, Honorary Advisor to the Veterans Association of Bangkok, and Special Adviser to the United Nations Economic and Social Council (UNECOSOC), Rep#455108, addressed a welcome speech. And the opening remarks at the event was given by H.E. EVERTON HANNAM, Secretary-General of the Jamaican National Commission for UNESCO (UNESCO).
The keynote speech was given by Lt. Gen. Thayasit Kittidecharasmi, Director of the Budget and Finance Office, Internal Security Operations Command (ISOC). A recorded special speech was delivered by H.E. Ms. LUPE AYLLON RUIZ (United States), attorney specialist for the United Nations Human Rights Development Program (UNDP- N°15132- RSC), and another speech was given by Mrs. Piyanuch Nakkong, President of the Royal Thai Army Housewives of the 4th Army division.
This vision was pursued through global support under the United Nations mandate for peacekeeping, and peacebuilding to comply with the Universal Declaration of Human Rights and Sustainable Development Goals. UNPKFC appreciated the strong assistance from public and private agencies, and volunteers from both domestic level and international level to progress to the Sustainable Development Goals.
In this special event, there was also an important ceremony to bestow the title of peace ambassador upon Ms.  Pattraporn Wang (aka. Ms. First), Miss Supranational Thailand 2023, Queen of Asian Model, and Miss Supranational 2023, along with Mr. Tonkla Nipun, Mister Supranational 2021, to set an example in self-dedication to the society regardless of ethnicities, races, religions, and cultures as representatives of UNPKFC in promoting world peace and overcoming obstacles and various conflicts through unity and peace culture towards sustainable development. The titles were honorarily given by M.L. Wanchai Navarat, Honorary Advisor of UNPKFC. 
At the event, the first generation of 50 Youth Ambassadors of Peace were also appointed, with the responsibility to participate in peace promotion activities, in which they would be educated with academic knowledge and information regarding sustainable development goals. With these special activities, they would be physically and mentally prepared to perform the duties of Youth Ambassador of Peace, who would be fully filled with conscience and assertiveness to propagate the culture of peace under the sustainable development concept laid by the United Nations.
At the same event, UNPKFC also signed a memorandum of understanding about education and sustainable development with Ras Bihrai Bose Subharti University-a leading university from India, and about the international exchange of religious relations and education with MNC-Mahapurisa Natural Cave International Forest Medication Center, POL, Myanmar, with the purpose to achieve the global goals of sustainable development in 2023.
The activities continued with honoring peacekeepers, role models who dedicated themselves in confined and public areas, a group of volunteers who worked hard to support the activities of UNPKFC as an important force in the continuous success of the organization. 

#unpkfc 
#IDP2023 
#Unescojamaica 
#AdventureOfHumanity 
#globalgoals 
#SDGsAction 
#สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ 
#unitedpeacekeepersfederalcouncil