Header ADS

Oasis Spa คว้า 2 รางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2566


The Oasis Spa Thailand คว้า 2 รางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2566

โอเอซิส สปา เข้าพระราชทานสองรางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันท่องเที่ยวโลก ณ สยามมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร นำมาด้วยความภาคภูมิใจให้กับทีมงานโอเอซิสสปาทุกท่าน และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยระดับยอดเยี่ยมของโอเอซิสสปา ประเทศไทย

โดยมี ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ  โอเอซิส สปา ประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดย โทบี้ อัลเลน (Toby Allen)  และ ภาคิน พลอยภิชา ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ประจำปี 2566 และขอให้รักษามาตรฐาน  คุณภาพเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก 

Thailand Tourism Award คือรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อ ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

   ~~~~~\\~~~~~