Header ADS

"กลุ่มพลังอีสาน" เตรียมตั้งพรรคการเมือง

#คนอีสาน20จังหวัดตั้ง #กลุ่มพลังอีสาน #เตรียมตั้งพรรคการเมือง

กลุ่มประชาชนภาคอีสาน 20 จังหวัด นำโดย พ.ต.อ.พันทุรัตน์ เสนาไชย   นายจีระวัฒน์ ตุลาพัฒน์   นายวิทยา ศรีเพ็ญชัย      ผู้ริเริ่มก่อตั้ง   

ร่วมกันจัดประชุมลงมติตั้งกลุ่มพลังอีสาน เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่เดือดร้อนปัญหาต่างๆ ในด้านอยู่อาศัยและที่ทำกินให้เป็นรูปธรรมในสังคมกับรับปรึกษาประชาชนที่เดือดร้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อนำเสนอให้ภาครัฐบาลและเอกชนรับทราบเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อให้ประชาชนในภาคอีสานที่ประสบปัญหา ได้รับการช่วยเหลืออย่างเข้าใจเข้าถึงประชาชนจริงๆ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา การประชุมครั้งแรกวันนี้ วันที่ 8/10/2566 มีลงมติจัดตั้งกลุ่มพลังอีสาน 20จังหวัด ในที่ประชุมมติเสียงข้างมากเลือกคณะกรรมการบริหาร ในการกำกับดูแลในหน้าที่แต่ละตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้ 
พ.ต.อ.พันทุรัตน์ เสนาไชย ประธานกลุ่มพลังอีสาน           
นาย จีระวัฒน์ ตุลาพัฒน์ รองฯ          
ดร. ณภิไกร  คะตะวงษ์  รองฯ 
นาย วิทยา ศรีเพ็ญชัย  เลขานุการฯ   ร.อ.ชัชชาญชัญ จันทรโชติสวัสดิ์ รองเลขานุการกลุ่มพลังอีสาน 1 ร.ต.อ.เพชรวิชัย จันทะคาม   รองเลขานุการกลุ่มพลังอีสาน 2  นาย วิทยา ทิพย์สุวรรณ  เหรัญญิกกลุ่มพลังอีสาน  กับจะจัดให้มีการเลือกประธานของแต่ละจังหวัด ให้ครบ 20 ทั้งจังหวัด เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อความสามัคคีของพลังอีสาน 20 จังหวัด ต่อไป...

สนับสนุนการจัดการประชุมโดยนางสาว อรอนงค์ จุฑาเทศ และ คุณนวลจันทร์ ร้านต้นสนผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และบริษัท เหิงจี อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เครื่องพลังงานน้ำแมกเนติก.โดยท่าน ดร.ชัยวัฒน์ ศิราเทียมเพ็งCEO,ท่านธวัลรัตน์ ศิราเทียมเพ็ง MDและผู้บริหารภาคอีสาน.


ร้อยเอกชัชชาญชัญ จันทรโชติสวัสดิ์ ภาพ,ข่าว