Header ADS

“ศิลปบรรเลงเพลงสยาม”

การแสดงดนตรี “ศิลปบรรเลงเพลงสยาม” พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00 น.
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สำรองที่นั่งได้ที่ 02-447-8597
ไม่เสียค่าเข้าชม

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีฉลอง 111 ปี ชาตกาล อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง 125 ปี ชาตกาล หลวงวิจิตรวาทการ 50 ปี ของการเสียชีวิตของ ศ.เคลาส์ พริงส์ไฮม์ (Prof. Klaus Pringsheim) ผู้มีบทบาทและคุณูปการต่อวงการดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างมาก

การแสดงดนตรีคลาสสิกรายการพิเศษครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง และทีมงาน จะนำเสนอบทเพลงไทยสำเนียงเยอรมันโรแมนติก    ตอนปลาย เรียบเรียงบทเพลง “ไซมีสสวีท” ที่เป็นลักษณะซิมโฟนีมาเป็น เปียโนคอนแชร์โต โดยจะเล่นเปียโนโบราณกราฟ (Graf-Pianoforte) ประชันกับวงอิมมานูเอลออร์เคสตรา และวงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา     (PGVIM Ensemble) อีกทั้งจะนำเสนอละครเวที “ผกาวลี” ในรูปแบบใหม่เป็น “เพลงชุดบัลเลต์ผกาวลี” (Phakavali Ballet Suite) ที่กระชับขึ้น 

ด้วยบทเพลงไทยที่ไพเราะของ อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง และบทเพลง  คลาสสิก จากอุปรากรเรื่อง  “นอร์มา”  ของ วินเซนโซ เบลลินี โดยทำงานร่วมกับ รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุลวงศ์ ในการประสานดนตรีให้เข้ากับการเต้นระบำบัลเลต์ พร้อมกับการทำฉาก Mapping ประกอบ ณ ห้องสังคีตวัฒนา  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา