Header ADS

ไม่มีชื่อ


กองทัพอากาศ ร่วมกับ Washington Air National Guard และ Oregon Air National Guard จัดการฝึก “Enduring Partners Engagement”
----------------------

กองทัพอากาศ ร่วมกับ Washington Air National Guard และ Oregon Air National Guard ของสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดการฝึก “Enduring Partners Engagement” ระหว่างวันที่ 11 – 21 กันยายน 2566 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา โดยในส่วนของกองทัพอากาศ เป็นการฝึกภายใต้รหัส Balance/Teak Torch 2023 (ภาคอากาศ) มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงความพร้อมรบของหน่วยบินที่เข้ารับการฝึก และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาด้วย

ทั้งนี้ Washington Air National Guard ได้จัดเครื่องบิน KC-135 จำนวน 2 เครื่อง จากฝูงบิน 141 Air Refueling Wing เข้าร่วมการฝึก ส่วน Oregon Air National Guard จัดเครื่องบิน F-15 C จำนวน 5 เครื่อง จากฝูงบิน 142 Fighter Squadron เข้าร่วมการฝึก ซึ่งเครื่องบินทั้งหมดได้เดินทางเข้ามาวางกำลัง ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฎฐ์  คำอินทร์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Balance/Teak Torch 2023 ฝ่ายไทย ให้การต้อนรับ

ในส่วนของฝ่ายไทย กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินเข้าร่วมการฝึก ได้แก่ เครื่องบิน F-16 จากฝูงบิน 103 กองบิน 1 และฝูงบิน 403 กองบิน 4, เครื่องบิน Gripen จากฝูงบิน 701 กองบิน 7 และเครื่องบิน F-5 จากฝูงบิน 211 กองบิน 21 

สำหรับการฝึกครั้งนี้ มีทั้งการอบรมภาควิชาการ การฝึกภาคสนาม การจัดทำคู่มือการปฏิบัติการทางอากาศร่วมกัน การแลกเปลี่ยนการบินสังเกตการณ์ในที่นั่งหลังของเครื่องบินทั้งสองชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบิน อีกทั้งยังร่วมกันจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีกับประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่การฝึกด้วย
------------------------

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
10 กันยายน 2566