Header ADS

"สมาคมผู้บริหารอาชีวะ : ชงเสมา 1 ปฎิรูปอาชีวะ

"สมาคมผู้บริหารอาชีวะ  : ชงเสมา 1 ปฎิรูปอาชีวะ รื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจ ลดภาระครู หนุนเสริมนโยบาย เรียนดี มีความสุข "

14 กันยายน 2566
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (สบอท.) พร้อมด้วยตัวแทน ได้เข้าแสดงความยินดีต่อ
พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้ยื่นหนังสือเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขเร่งด่วนเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ช่วยแก้ไขให้สำเร็จโดยเร็ว หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งในวันแรก เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษายังประสบปัญหาในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในด้านคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือคุรุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โครงสร้างการบริหารจัดการที่ยังไม่เอื้อต่อการสร้างการศึกษาอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง ทางสมาคมฯ จึงได้เสนอแนวทางเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ และรัฐบาลได้ไปพิจารณาแก้ไขปัญหาใน 9 ข้อ ดังนี้  
         1. ขอให้เร่งแก้ไข พรบ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ใหม่ ให้การจัดอาชีวศึกษามีความเป็นเอกภาพ ทันสมัย กระจายอำนาจลงสู่พื้นที่โดยการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก สายปฎิบัติการ ผลิตกำลังคนสนองตอบความต้องการของพื้นที่ ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด
           2. สนับสนุนให้มีการแก้ไข พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง
          3. เร่งแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคลากร งบประมาณ คุรุภัณฑ์ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ปรับวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ รับประกันการมีงานทำ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
          4. เร่งการกระจายอำนาจให้สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง ทั้งเรื่องการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทั่วไป รวมถึงให้สถาบันฯสามารถจัดตั้งงบประมาณได้เอง 
          5. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ดูแลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ปวช. ปวส. และเร่งกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่พื้นที่โดยเร็ว
        6. เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนงบประมาณทั้งงบประมาณพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ทั่วถึงและเพียงพอ
          7. เร่งสนับสนุนระบบการผลิตผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรสายวิชาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าขวัญกำลังใจ ระบบเงินเดือน วิทยฐานะ สิทธิสวัสดิการของผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สายอาชีวศึกษา
          8. สนับสนุนให้การจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น      อย่างเข้มข้นจริงจัง 
         9. ให้ข้าราชการครูอาจารย์อาชีวศึกษาทำหน้าที่สอนอย่างเดียว ส่วนงานธุรการด้านอื่นๆ ให้จัดจ้างบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการศึกษาทำหน้าที่แทน เพื่อยกระดับทักษะการจัดการเรียนการสอน เห็นสมควรให้ศึกษานิเทศก์อาชีวศึกษามาพัฒนาครูอาจารย์ด้านการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานรายวิชา ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนการประเมินความดีความชอบของผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนเป็นสำคัญแทนเอกสารสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ปรับนโยบายการประเมินวิทยฐานะจากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์เป็นหลักแทนเอกสารหลักฐานการประเมินตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้จัดสรรงบประมาณนำเข้ากองทุนพัฒนาอาชีวศึกษาตามกฎหมายอาชีวศึกษา 
เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย

    จากประเด็นที่เสนอทั้งหมดนั้นเพื่อต้องการให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่
ได้นำไปเป็นนโยบายในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา และสถานประกอบการต่อไป ซึ่งทางสมาคมฯ จะติดตามสนับสนุนให้กำลังใจ และเชื่อมั่นมีความหวังในตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาอาชีวะคนปัจจุบัน ในการนำพาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการอาชีวศึกษาสู่ความก้าวหน้าให้สำเร็จเพื่ออนาคตของประเทศไทยต่อไป