Header ADS

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และทุนการศึกษาแก่เยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

   คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจาก เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตั้งแต่ยังทรงเป็นยุวกษัตริย์ จึงถือเป็นวันสิริมงคลแก่การพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ

       สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และทุนการศึกษาแก่เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส  โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี  ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากศิลปิน นักแสดง และรุ่นพี่เยาวชนดีเด่น ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวแสดงความรู้สึกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนดีเด่น อาทิ   

🔹คุณอรุณณภา พานิชจรูญ นักแสดงช่อง 3  และลูกกตัญญูฯ ปี 2566 
🔹ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปักนางสาวไทยชลบุรีปีล่าสุด นักร้องลูกทุ่ง และรองสารวัตรกลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ 
 🔹น้องอายจิงจิง ไทดอลมิวสิค-ณัฐฎา กุลกรรณ์  น้กร้องสังกัดค่าย GMM และเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2560
🔹ว่าที่ร้อยตรี ธนัท ชัชวาลย์ นักแสดงช่อง 3 และลูกกตัญญู ปี 2564 
🔹แพรพลอย เดชชินบัญชร ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัดกาญจนบุรี  ปี 2022
🔹คุณภาคภูมิ เปี่ยมปัจจัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพี ไลเซนส์ จํากัด
🔹คุณพัชมณ สินธนเจริญวงศ์ ผู้แทนบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

        สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้รับเกียรติจาก คุณชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คุณชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คุณพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรรมการอำนวยการ  กรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน  อนุกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครู  อาจารย์ และผู้ปกครอง รวมทั้งสมาชิกชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมในงานด้วย