Header ADS

ผู้นำยุคใหม่ ต้องมีจิตสำนึก-มีคุณธรรม

“หมอเดว” ชี้ผู้นำยุคใหม่ ต้องมีจิตสำนึก-มีคุณธรรม จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 8 กันยายน 2566 ที่ห้องเรียน วปอ.121 พลเอก นรินทร์ แทบประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม รวมถึง กรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเชิญจาก มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย บรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมอย่างยั่งยืนตามรอยพระราชา” ในการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) รุ่นที่ 16 

รศ.นพ.สุริยเดว ได้เน้นย้ำ บ้านเมืองใดที่ผู้คนมี “จิตสำนึก” ถึงไม่มีกฎหมาย ก็สามารถอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งนี้ คุณธรรม เป็นเรื่องของความละเมียดละไมของจิตใจ เป็นเรื่องที่ติดตัวเราจนกลายเป็นพฤตินิสัยที่ดี (Individual Characteristic)

สำหรับหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง เพื่อให้ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน / รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ร่วมกันสานต่อ พระราชปณิธานองค์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตร และเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงยั่งยืน เสริมทักษะการเรียนรู้ในการเป็นผู้นำพอเพียง ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม 

ในส่วนของการดำเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย การบรรยาย การสัมมนากลุ่ม การแสดงผลงานวิชาการกลุ่ม การศึกษาดูงานหน่วยความมั่นคง โรงเรียนผู้นำ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานการเกษตรพอเพียง 

นอกจากนี้ช่วงบ่าย นางพรพิมล มฤคทัต Senlor Assoclate Director -CSR for SD Enterprise Brand Management Office,SCG" ได้บรรยายการขับเคลื่อนชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"อีกด้วย 
///