Header ADS

THG เปิดแผนลงทุนครั้งใหญ่ผุดศูนย์มะเร็งแบบครบวงจร ล้ำสมัยสุดในเมืองไทย


ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG จับมือยักษ์อสังหาฯ CMC ศึกษาแนวทางร่วมทุนสร้างทีเดียว 3
ศูนย์ทั้งศูนย์มะเร็ง ศูนย์ดูแลฟื้นฟูหลังผ่าตัดและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเล็งทำเลย่านปิ่นเกล้า เปิดแผนลงทุนครั้งใหญ่ทำแบบครบวงจร ล้ำสมัยที่สุดในไทย

นางสาวนลิน วนาสิน กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG 
ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วง
ชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า THG ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท 
เจ้ำพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนสร้างศูนย์มะเร็ง พร้อมศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร โดยเบื้องต้นคาดจะใช้พื้นที่ย่านปิ่นเกล้าในการดำเนินงาน 

ทั้งนี้ ศูนย์มะเร็งดังกล่าว มีแผนจะให้บริการรักษามะเร็งแบบองค์รวม ตั้งแต่ขั้นค้นหา ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 
(Cancer Screening) เช่น การตรวจพันธุกรรม การใช้ X-Ray MRI CT Scanความเร็วสูง การวินิจฉัยโรค และการจัด
ระยะของโรคมะเร็ง (Staging) จาก Tumor Board ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการ
รักษำ ด้านเคมีบำบัด ด้านค้นหาพันธุกรรมเพื่อพิจารณาใช้ยา (Targeted Gene Therapy (HyperPersonalize 
Medicine) การฉายแสงด้วยเครื่องเร่งอนุภาพ Linac หรือ Proton Beam รวมถึงการผ่าตัดด้วยศัลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละโรค รักษามะเร็งด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplantation) โดยการปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อ
รักษำมะเร็งเม็ดเลือดจะทำร่วมกับการฉายแสงเพื่อหยุดการทำงานของไขกระดูก และเป็นการใช้เซลล์สร้างเม็ดเลือด
ปลูกถ่ายเข้าไปในไขกระดูก เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือด และโรคเลือดต่างๆ ตลอดจนการดูแลผู้ป่ วยที่ครบวงจรทั้งด้าน
สุขภาพ (wellness) อาหารและยา ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการรักษามะเร็งโดยการใช้อาหารและวิตามิน 
นอกจากนี้ จะร่วมกันศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการร่วมทุนสร้างศูนย์ให้บริการการรักษาด้านอื่นๆ อาทิ ศูนย์รักษาจอประสาทตา ซึ่งรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาด้านจอประสาทตาที่ผันตาม
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ รวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆ ที่นำไปสู่การลดทอนความสามารถในการมองเห็น
ของจอประสาทตา
“เป้าหมายสำคัญของการร่วมมือกันครั้งนี้ คือ การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์ที่ THG 
มีความเชี่ยวชาญ มาผนวกกับความชำนาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม CMC เพื่อร่วมศึกษำหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับสร้างศูนย์มะเร็งทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยผู้ป่วยจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ในรำคำที่เหมาะสมเข้าถึงได้ สอดรับตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ THG ยึดมั่นมาตลอด นั่นคือมีส่วน
ร่วมดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในมิติต่างๆ โดยยึดมั่นบนหลัก “จริยธรรมพลเมือง” (Code of Conduct) ตาม
เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง” นางสาวนลิน กล่าว