Header ADS

มูลนิธิช่วยการศึกษาฯ มอบทุนปี 2565 ถวายพระราชกุศล 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง


เนื่องในโอกาสครอบ 61 ปี มูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  โดยได้รับเกียรติจาก ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้แทนรับมอบทุนสนับสนุนดังกล่าวจำนวน 530 ทุน รวมเป็นเงิน 530,000 บาท ในการนี้ผู้บริหาร กทม. อาทิ สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ดวงพร  ปิณจิเสคิกุล รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ อาทิ อุไร คุณานันทกุล, ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง, รักษา แสงภู่, พัชรา มาดล, อพชา ชัยมงคล และนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งของสำนักอนามัย ตลอดจนตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธี 

ในการคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 69 แห่ง 438 โรงเรียน(ยกเว้นศูนย์บริการสาธารณสุข 63 ไม่มีโรงเรียนในสังกัดกทม.ในพื้นที่รับผิดชอบ) เป็นผู้พิจารณา ประเมินและคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับในปี 2565 นี้ มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบเงินสนับสนุนให้นักสังคมสงเคราะห์ดำเนินการส่งมอบให้แก่นักเรียนที่ได้การคัดเลือกต่อไป   โดยพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย