Header ADS

“Thailand Pavilion” โชว์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมไทยสู่สายตาโลก

“ศุภมาส” เปิดนิทรรศการ ณ “Thailand Pavilion” โชว์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมไทยสู่สายตาโลก ในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 67 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ “Thailand Pavilion” ในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น น.ส.อุศณา พีรานนท์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พร้อมด้วย ผู้บริหารของกระทรวง อว. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักประดิษฐ์ และนักวิจัยจาก 37 หน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า  การส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่เวทีระดับนานาชาติ เปรียบเสมือนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนศักยภาพของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์อันล้ำค่ากับนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก การมีส่วนร่วมในเวทีระดับสากลนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่า แสดงศักยภาพในการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยต่อสายตาชาวโลก แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศ

 ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรมบนเวทีระดับโลกอย่างสง่างาม ซึ่งงานในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยสู่ระดับสากล อว. มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย นำผลผลิตจากงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้น ไปเผยแพร่ศักยภาพบนเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับสากล เพื่อมุ่งเป้าสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ

สำหรับ นิทรรศการ “Thailand Pavilion” เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมไทย เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงภายในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” จำนวน 94 ผลงาน จาก 37 หน่วยงานทั้งในระดับเยาวชน และนักวิจัย นักประดิษฐ์ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

 ซึ่งการจัดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยภายในงานฯ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 40 ประเทศ