Header ADS

"ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศธ. “สิริพงศ์” เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ บุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ !!


กระทรวงศึกษาธิการ - 5 พฤศจิกายน 2566 / พลตำรวจเอก​ เพิ่มพูน​ ชิด​ชอบ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ มอบหมาย​ให้​ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

 เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2566” โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้บริหารสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา 

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภท ทั่วประเทศ  และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ ในด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และร่วมประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน

“กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแรงงานทักษะสูง ใน 8 สาขา ให้สอดรับกับหมุดหมายและแผนงาน Quick  Win ของรัฐบาล ได้แก่ สาขาอาหาร โดยปรับหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สาขาเกม ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ในการสร้างเกมที่ตรงกับความต้องการของตลาด, สาขาแฟชั่น สาขาศิลปะ สาขาการออกแบบ ส่งเสริมการเรียนการสอนออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์ความเป็นไทย ถูกใจตลาดโลก, สาขาดนตรี สาขากีฬา ส่งเสริมการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานดนตรีและกีฬาในระดับมัธยมศึกษาให้เข้มข้น และสาขาหนังสือ ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดและสถาบันหนังสือทั่วประเทศในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และจัดตั้งสถาบันหนังสือและการอ่านแห่งชาติ”

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ประเภทเสริมสร้างทักษะ ประเภทศิลปะและการกีฬา เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามหลักสูตรมีความพร้อมมากในการช่วยเสริมนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สช. หาแนวทางวิธีการสนับสนุนส่งเสริม โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศที่อยู่ภายใต้กำกับของ สช.ศธ. นั้น ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร ผู้เรียน และนักเรียน นั้นล้วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว

 ซึ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการเรียนทางด้านทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ทักษะดนตรี การแสดงศิลปะ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  และส่งเสริมการเรียน ทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  เน้นผู้เรียนจบแล้วประกอบอาชีพทำงานได้จริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สำหรับภายในงานมีผู้บริหาร ศธ. และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม อาทิ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เป็นต้น


//////////////////////////////