Header ADS

ไม่มีชื่อ

มทร.ธัญบุรี จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เปิดตัว “แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจฯ” และเปิดรับสมัครทุนอุดหนุน 
หวังดันเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
จัดกิจกรรมเปิดตัว “แพลตฟอร์มการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ” สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมให้ออกสู่ตลาด พร้อมทั้งเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านกลไกโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด โดยในงานมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี 
เป็นผู้กล่าวรายงาน รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.สุรอรรถ
ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นประธานเปิดงาน และแนะนำบทบาทและแพลตฟอร์มการส่งเสริมนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีการปรับการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน และ 
ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวแนะนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด ของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ที่มีความร่วมมือกับ มทร.ในปีนี้ นอกเหนือจากนั้น ในวันงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ การให้คำปรึกษาสุด Exclusive แบบตัวต่อตัว สำหรับ
ผู้ที่สนใจขอรับทุนอีกด้วย ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในทักษะเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของภาคประกอบการ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักนวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขณะเดียวกัน
ยังปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง จากหลักสูตรปกติสู่หลักสูตร Premium Course (Kosen, Meister) โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง มทร.ธัญบุรี กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา และกลุ่ม
สถานประกอบการ โดย มทร.ธัญบุรี ทำหน้าที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุก ซึ่งสถานประกอบการสามารถขอยกเว้นภาษีได้ มีการจัดหลักสูตรที่ข้ามศาสตร์ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับกลุ่มของสถานประกอบการ และการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า หรือแบบสะสมหน่วยกิต แบบ Premium Course (Pre-credit, Kosen, Meister) โดยจะเป็นการร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี โรงเรียนเครือข่าย และสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นและสามารถมีรายได้ระหว่างการศึกษา 
จะเห็นได้บทบาทที่เกิดขึ้นหลายภารกิจ รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือของ มทร.ธัญบุรี เกี่ยวข้องกับความเป็นนวัตกรรม ที่นำมาสู่กิจกรรมความร่วมมือในโครงการครั้งฯ แพลตฟอร์มจะสร้างประโยชน์อย่างมากที่สุด
แก่ผู้ประกอบการ ที่สำคัญจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วย
ด้าน รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มทร.ธัญบุรี กล่าวว่าบทบาทของ สวพ.มทร.ธัญบุรี ในการสนับสนุน ส่งเสริมด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการสร้าง Platform และ Ecosystem ที่เอื้อต่อการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการบ่มเพาะและเสริมสร้างความคิดการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลภายนอกให้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ต่อยอดเป็นธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังได้กล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการทั้งสองสาขาธุรกิจนวัตกรรม ผ่านแผนงาน Thematic Innovation เพื่อดำเนินการสรรหา และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจาก NIA และมีโอกาสใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจในระดับประเทศต่อไป และขอเน้นย้ำว่าทาง มทร.ธัญบุรี รวมถึง สวพ. จะยืนหยัด เคียงข้าง และเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีแก่ประชาชน
ส่วน ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่จะเข้าช่วยในการผลักดันธุรกิจนวัตกรรม เพื่อให้ออกสู่ตลาดในสองสาขา (1)ธุรกิจเศรษฐกิจการหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ  และ (2)ธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งทั้งสองสาขานี้มีความสำคัญกับประเทศของเราเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้ประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวัตกรรมนี้ สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน ด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและบริการของภาคเอกชนไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังสามารถสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย ที่สำคัญทาง มทร.ธัญบุรี และเครือข่ายพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญ ที่จะสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ให้นำนวัตกรรมจากงานวิจัยออกสู่ตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน หรือด้านการทำตลาด เพื่อผลักดันงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเชื่อว่าทีมงานของเราทั้ง มทร.ธัญบุรี และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีความพร้อมที่จะคอยช่วยดูแลให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการมุ่งเป้าด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี.

/ฝ่ายข่าว กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี.