Header ADS

"พรรครวมแผ่นดิน" พร้อมผลักดันนโยบาย "เชียงใหม่ล้านนา มหานคร" เลือกพรรครวมแผ่นดิน เบอร์ 47.


น.ส.กชพร เวโรจน์ "มาดามหยก"  ประธานพรรครวมแผ่นดิน   changetogether  เราจะเปลี่ยนไปด้วยกัน พร้อมผลักดันนโยบาย "เชียงใหม่ล้านนา มหานคร" เลือกพรรครวมแผ่นดิน เบอร์ 47.

1 SOFT POWER อัตลักษณ์ล้านนา สร้างรายได้ทุกมิติ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของเมืองเชียงใหม่

2 พ.ร.บ.อากาศสะอาด PM2.5 หยุดปัญหาหมอกควัน เพิ่มพื้นที่ป่า

3 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมือง เชื่อมโยงเครือข่าย ขนส่งสาธารณะท้องถิ่น ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่

4 รถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งประเทศ
5 สนามบินแห่งที่ 2 เป็นสนามบินนานาชาติที่มีอัตลักษณ์ล้านนา และคงสนามบินแห่งแรกไว้เป็นสนามบินภูมิภาค

6 เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อลดข้อจำกัดด้านกฎหมาย และการเข้าถึงงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ

7 "CHIANGMAI TOGETHER MARKET" สมาร์ทแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับ เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรม สินค้าชุมชน อุตสาหกรรมการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกร สู่ตลาดโลก

8 กองทุนพัฒนากีฬาเยาวชนเชียงใหม่ จัดสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา

9 พัฒนาระบบเกษตร (Smart Farmer) พ.ร.บ.สินค้าเกษตรเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้เกษตรกร
เลือกตั้งปี 2566 เลือก พรรครวมแผ่นดิน ระบบบัญชีรายชื่อ(ปาร์ตี้ลิตต์ เบอร์ 47  เชียงใหม่  "มาดามหยก" changetogether  เราจะเปลี่ยนไปด้วยกัน


////////