Header ADS

"อาชีวศึกษากรุงเทพฯ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เป็นสถานศึกษาแห่งความสุข"วันที่ 27 มกราคม 2566
(วันนี้) ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี อาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.)  นำโดยนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ พร้อมด้วยผู้บริหารอาชีวะรัฐบาล จำนวน 21 แห่ง อาชีวะเอกชน จำนวน 67 แห่ง ได้จัดการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายหลัก 5 ข้อ และนโยบายเร่งด่วน Quick Win  9 ข้อ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สร้างต้นแบบพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาตามนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถาบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมอาชีวศึกษา จังหวัดปทุมธานี

โดยนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ ได้กล่าวว่า นโยบายที่ออกมาใหม่นี้ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี เป็นโอกาสทองของสถานศึกษาที่จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะสูงอย่างแท้จริง ส่งผลต่อการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะเมื่ออาชีวะพร้อม การศึกษาพร้อมประเทศไทยก็พร้อมเดินหน้า
การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะให้มีสมรรถนะสูงจึงตอบโจทย์สถานประกอบการตลาดแรงงานให้ประเทศไทยเรามั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ จึงถือเป็นเรื่องที่ดี ทางอาชีวศึกษากรุงเทพของเราซึ่งมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนมากถึง 88 แห่ง เปิดสอนหลากหลายประเภทวิชา สาขาวิชา มากที่สุด พร้อมใจสนับสนุนนโยบายดังกล่าว เราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว หรือ ONE TEAM 

วันนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีของการจัดอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเป็นพื้นที่ที่มี ศักยภาพสูง มีความต้องการกำลังคนด้านอาชีวะสูงที่สุด และมีสถานประกอบการจำนวนมาก ที่ผ่านมาทาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่แล้ว และเราพร้อมจะผนึกกำลังร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน เพื่อตอบโจทก์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ หรือ Demand On Driven นายทวีศักดิ์ กล่าว

นายทวีศักดิ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในวันนี้ได้มีการมอบหมาย สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพร่วมกันรับผิดชอบ 5 นโยบายหลัก และ 9 นโยบายเร่งด่วน Quick Win  โดยดูจุดแข็งความชำนาญเชี่ยวชาญบริบทของสถานศึกษาเป็นหลัก บูรณาการทรัพยากรกับหน่วยงานองค์กร สถานประกอบการในพื้นที่ให้เข้ามาร่วมยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสูงผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงความต้องการของภาคสถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน มีเงินเก็บเป็นของตนเองทุกคน สถานศึกษามีความปลอดภัยเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข ซึ่งทางอาชีวศึกษากรุงเทพจะมีการจัดมหกรรมแสดงผลงานตามนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนนี้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ พร้อมรับสมัครนักเรียนนักศึกษา จัดตลาดนัดแรงงาน ให้นักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจเรียนสายอาชีพ ต่อไป