Header ADS

ผอ.สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพบก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบนโยบายแก่หน่วยงานในพื้นที่

ผอ.สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพบก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบนโยบายแก่หน่วยงานในพื้นที่

 วันที่ 19 มกราคม 2565 พลเอก พิเศษ ศิริเกษม  ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก  พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางโดย ฮ.รุ่น M 1ส่งกำลัง  เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการทหารพันธุ์ดี และงานตามนโยบายสั่งการกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี  โดยมี นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ นายอำเภอท่ายาง  มทบ.15 จ.เพชรบุรี  ชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริดอนขุนห้วย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์เรียนรู้หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติและหมู่บ้านรางวัลพระราชทานบ้านวังพลับ  ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
พลเอก พิเศษ ศิริเกษม   ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับฟังการประชุมผลการดำเนินงานของหน่วยในพื้นที่ ตลอดปี 2565ที่ผ่านมา  ก่อนมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ ตามพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ด้านความมั่นคง   ต่อมาได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมอาคารจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจ  ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ขั้นตอนการผลิตผ้าไหม  และถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของหม่อนไหม  ตลอดจนงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม ที่มีลวดลายตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ลายสับปะรด ลายลูกแก้วประยุกต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และสิ่งประดิษฐ์จากรังไหมต่างๆของชาวบ้านในพื้นที่โครงการ ที่สามารถเลี้ยงครัวเรือนได้
//////////////////////////  บรรณรต  จ.เพชรบุรี