Header ADS

วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ลดค่าบริการอุตสาหกรรมสูงสุด 20% เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทย


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ส่วนลดราคาค่าบริการสูงสุด 20%  ตามนโยบาย อว. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย โดยมีเงื่อนไขต้องเปิดคำขอบริการและทดสอบ สอบเทียบ ในช่วงเดือนมกราคม  - มีนาคม 2566 ดังนี้

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ลดค่าบริการ 10-20%
1.งานสอบเทียบเครื่องมือทางไฟฟ้าทุกรายการ 
2.งานสอบเทียบเครื่องมือวัด Thermo-Hygrometer และ Thermo-hygrograph
3.สอบเทียบเครื่องมือวัดทางกล มูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมงาน onsite
4.งานทดสอบคุณสมบัติของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ทุกรายการ มูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
 (ไม่รวมงานตามมาตรฐาน มอก.)  
5.งานวิเคราะห์อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร เฉพาะงานเพื่อจัดทำฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) 
6.งานทดสอบตัวอย่างน้ำทุกรายการตาม มอก.257-2549   งานทดสอบน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม    งานทดสอบเฉพาะรายการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำและน้ำเสีย ส่วนลด 10%  

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  (ศพว.)  ลดค่าบริการ  20%
1. ปริมาณของแข็งแห้งทั้งหมด (Total dry solid)
2. ปริมาณของแข็งระเหยได้ (Volatile solid)
3. ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (Total organic carbon) 
4. การสลายตัวทางชีวภาพเบื้องต้นในปุ๋ยหมัก (Preliminary biodegradation test in compost)
5. งานบริการวัดความเค้นตกค้างในวัสดุ
6. การทดสอบความแข็งแบบนูป (Knoop Hardness Test) (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
7. การวัดปริมาณเฟอร์ไรท์ในโลหะโดยใช้ Plate/Image Analyzer (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
8. การหาปริมาณธาตุไฮโดรเจนในโลหะ ลดเฉพาะค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง (ไม่รวมค่าสอบเทียบเครื่องมือก่อนการทดสอบ)


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  (ศทร.) ลดค่าบริการ 5-10%
1. คำขอบริการงานทดสอบทางกลในรายการได้รับการรับรอง มอก. 17025 ส่วนลด 10% 
2. คำขอบริการงานทดสอบชิ้นส่วนระบบรางในรายการที่ได้รับการรับรอง มอก. 17025 
  (หมอนคอนกรีต หมอนประแจ เครื่องยึดเหนี่ยวราง ประกับราง) ส่วนลด 5% 
3. โครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมระบบรางและยานยนต์ ด้านการทดสอบ ประเมิน และพัฒนาผลิตภัณฑ์          ส่วนลด 5 % หากทำสัญญาในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9344  www.tistr.or.th  หรือติดต่อโดยตรงที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  โทร.  0 2323  1672-80   ต่อ  115,116     E-mail : mtc@tistr.or.th    ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ โทร. 0 2577 9265-66  E-mail : natapol_b@tistr.or.th  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง   โทร. 0 2577 9000, 02577  9143  ต่อ  201,304   E-mail : patcharee_a@tistr.or.th    

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th  Line@TISTR  IG : tistr_ig