Header ADS

"ดร.สุทิศา" ซุบเปอร์บอร์ด (กสทช.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ประธานเปิดงาน ปี 2565 จ.ภูเก็ต

"ดร.สุทิศา" ซุบเปอร์บอร์ด (กสทช.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ประธานเปิดงาน ปี 2565 จ.ภูเก็ต

“กตป. กสทช. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต”
เมื่อเวลา 09.15 น.ของวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม Tamarind Bay โรงแรมเคปพันวา จังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม (กตป.) เป็นประธานเปิดโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม (กตป.) กล่าวว่า กตป. มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 ภาค ซึ่งภาคใต้ ได้เลือกจังหวัดภูเก็ต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านกิจการโทรคมนาคมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 1. การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 2. การกำกับดูแลการประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร 3. การแก้ไขปัญหา Call Center และ SMS หลอกลวง และ 4. การพัฒนาบริการแทนบัตร “Mobile ID” เป็นต้น ซึ่งการประชุมนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

​ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ ทางกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม (กตป.) และคณะฯ จะรวบรวมสรุปศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ในปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา