Header ADS

รับมอบหนังสือ ชุด “ โครงการ สารานุกรม เทิดทูนสถาบัน”

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหนังสือ ชุด “ โครงการ สารานุกรม เทิดทูนสถาบัน” จาก โครงการ สี่เสาหลัก

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคุณแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหนังสือ ชุด “ โครงการ สารานุกรม เทิดทูนสถาบัน” จากโครงการ สี่เสาหลัก โดยมี ดร.ฐิติ ชัยนาม ประธานโครงการ สี่เสาหลัก คุณอุบลวรรณา ตินตบุตร (หนูนา)
ผู้อำนวยการ เวทีข่าว ออนไลน์
,ที่ปรึกษาโครงการ สี่เสาหลัก  พร้อมด้วย  พันโท เจษฏา เหมหาชาติ และพันโท ทวี ดอนวิจิตร ร่วมส่งมอบ
  
หนังสือชุด "สารานุกรม
โครงการสี่เสาหลัก" เป็นหนังสือภาพและเนื้อหาสี่สี พระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 1 ถึง 9 เป็นหนังสือหายาก
ทรงคุณค่า และเป็นสัญญาลักษณ์ การแสดงออกถึงความ
จงรักและภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์