Header ADS

The Young Energy Designer Award 2023​

พพ. ฝึกอบรมและมอบทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จากการประกวด The Young Energy Designer Award 2023
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ (The Young Energy Designers) จากการประกวด The Young Energy Designers 2023 และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จากระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนพร้อมมอบทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน ทีมละ 50,000 บาท

​ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า “พพ. ได้จัดประกวด The Young Energy Designer ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อค้นหานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน ในเยาวชนที่มีอายุ 18 - 24 ปี ผู้อยู่ระหว่างการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านพลังงาน นำไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน สำหรับในปีนี้ การประกวด The Young Energy Designer 2023 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 49 ทีม และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเหลือ 20 ทีม ได้แก่ ระดับ ปวส. จำนวน 10 ทีม และปริญญาตรี จำนวน 10 ทีม ทั้ง 20 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนค่าวัสดุสำหรับทำนวัตกรรมต้นแบบ จำนวน 50,000 บาท และได้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระราม 9 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งเป็นการอบรมในหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารอบฯ อาทิ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เทคนิคในการ pitching และกิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่ง พพ. หวังว่า ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ เทคนิคไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และความภูมิใจในชุมขน พร้อมขยายผลและต่อยอดความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานของประเทศ”

​“สำหรับผู้ชนะการประกวด The Young Energy Designer 2023 จะได้รับเป็นเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศในระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ระดับละ 6 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงิน  200,000  บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย ได้รับเงิน 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล และ พพ. จะประกาศผลผู้ชนะ The Young Energy Designer 2023 ในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้” ดร.ประเสริฐ กล่าว
ติดตามได้ที่ www.theyoungenergydesigner.com เพจเฟซบุ๊ก The Young Energy Designer หรือ โทร. 02-184-2728-32
___

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย