Header ADS

"ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ" พร้อมด้วยคณะ วปอ 58 ร่วมกิจกรรม มอบสิ่งของ

คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ พร้อมด้วยคณะ วปอ 58 ร่วมกิจกรรม มอบสิ่งของ อุปกรณ์ computer PC และ notebook โต๊ะเก้าอี้  กีฬา มอบขนมไอศครีมเลี้ยง จัดสร้างห้องสุขาสำหรับ นักเรียนแยกชายกับหญิง มอบขนมไอศครีมเลี้ยงอาหารกลางวันให้ครูและตัวแทน นักเรียนจำนวน 4 โรงเรียนโดยมี โรงเรียนบ้านเขาวง โรงเรียนบ้านทะเลโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โรงเรียน บ้านโคกโจด
ณ ห้องประชุม รร.บ้านเขาวง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

สำหรับความเป็นมาของกิจกรรม csr หมู่เสือ วปอ 58 มาจากแนวคิดการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือสถานศึกษา สถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเป็นการบรรเทาความขาดแคลนและตอบแทนสังคมในคราวเดียวกันซึ่งกิจกรรมแต่ละปี ก็จะมาจากการนำเสนอของคนในกลุ่ม  บางปี เน้นสร้างที่พักให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย บางปี เน้นคนพิการ บางปีเน้นโรงเรียน 

บุคคลากรที่เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม csr นี้คือ พล.อ.กนก ภู่ม่วง หน.หมู่เสือ นางณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญจากบริษัท คาราบาวกรุ๊ป นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์จากบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
นางปนัดดา เจริญจิตมั่นจากบริษัท jcj พลาสและเป็นเลขานุการหมู่เสือ