Header ADS

สร้างความร่วมมือ ไทย - จีน

กลุ่มบริษัทในเครือทีกรุ๊ป ( T GROUP ) จับมือ MOU กลุ่มบริษัท ไชน่า ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป สร้างความร่วมมือประเทศไทยและจีน

          นายรัฐกฤชญ์ เนติรฐนนท์กุล ประธานกลุ่มบริษัทในเครือทีกรุ๊ป ( T GROUP ) และ Mr wang xiao  ประธานกลุ่มบริษัท ไชน่า ซิตี้ ดีเวลลอปเม็นท์ กรุ๊ป ( CCDG ) จับมือ MOU ร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจของทั้งสองกลุ่มบริษัทสร้างความร่วมมือทั้งสองประเทศไทยและจีน

 ในอุตสาหกรรม พลังงานใหม่ new energy  ด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริการทางด้านการแพทย์และการบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว( medical and health care service and tourism ) การค้าการลุงทุนระหว่างสองกลุ่มบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย