Header ADS

องค์กรอนุรักษ์และวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย,องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


 

กราบขอบพระคุณ 
-หม่อมราชวงศ์จิราภัทร์ (ชุมพล) นีลวัฒนานนท์ พระธิดาในหม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล 
พระราชโอรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระราชนัดดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔)
#ประธานรางวัลวารีกุญชร

-ดร.หม่อมราชวงศ์ภคพล ชยางกูร 
(ปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ที่ปรึกษาองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ,ที่ปรึกษาองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 -หม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์
(ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช) 

ที่ได้กรุณาให้เกียรติร่วมงาน รับรางวัล วารีกุญชร, บงกชธรรมจักร ,รางวัลหิรัญการ์,เสมานิทัศน์ 

และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย,องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ,พันธมิตรภาคีเครือข่าย ทุกท่าน 

และขอแสดงความยินดี กับ ผู้เข้ารับรางวัลทุกท่าน  และขอแสดงความยินดี กับลูกๆAmbassador ทุกคน ที่ได้รับตำแหน่งแอมบาสเดอร์ ขอให้ลูกๆรักษาความดีในครั้งนี้ขอให้ลูกๆAmbassadorองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ,องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทุกคน จงเป็นแบบอย่างและตัวอย่างที่ดี แก่เยาวชน ในการปฏิบัติภารกิจ ทำกิจกรรมดีๆในครั้งนี้   การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะถ้าเราทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะทำให้สังคมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง ขอให้ลูกๆคน จงรักษาความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เรา..มุ่งมั่น..สร้างสรรค์คนดีในสังคมอย่างยั่งยืน. #องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(อศว.)

มุ่งมั่นพัฒนา..เพื่อความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม. #องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สวท.)


ดร.โอมประกาศ เกปาล 
ประธานองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ดร.กัณฑ์ชิสา แสงปฐวีนันท์
ประธานองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย