Header ADS

"โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน"

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ในฐานะ ประธาน"โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน"

มีพระเมตตาลงนาม ในประกาศแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการ โครงการฯ
เพื่อเป็นมหามงคลในการดำเนินงาน ถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นพลังบุญเพื่อแผ่นดิน

โดยมี พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, มูลนิธิพุทธภูมิธรรม และภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตร  เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เข้าเฝ้านมัสการ เพื่อน้อมรับมหามงคล และปวารณาตัวในการถวายงาน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ สืบไป

องค์พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ปีพระราชสมภพของในหลวง ร.9
ในพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง

ด้วยเนื่องจากองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง มีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา
และผลจากแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านมา ทำให้แกนยอดองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ด้านบนสุดมีสภาพเอียงและสายลวดที่ยึดยอดฉัตรขาด อาจส่งผลทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต 

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาและบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านและประเทศไทย ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงเป็นที่กราบสักการะเจริญศรัทธาแก่สาธุชน 

ทางวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จึงได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนดำเนินงานโครงการบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน โดยได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรแล้ว บัดนี้ได้ดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามแผนงานและเตรียมดำเนินการบูรณะส่วนยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จึงเห็นสมควรจัดตั้ง โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

เพื่อให้การดำเนินโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมบูรณ์ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งเป็นการร่วมพลังสามัคคีธรรมของทุกภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ จึงมีประกาศแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการ 

ในโอกาสนี้ จึงขอประกาศ และ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ร่วมพลังบุญในมหามงคลนี้ สืบไป...