Header ADS

มจพ. ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

มจพ. ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี’67  มจพ. เน้นความสัมพันธ์
ช่วยเหลือเกื้อกูลรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอย่างสร้างสรรค์ 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง สังเกตการณ์ได้

รศ.ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้เปิดเผยว่า
 จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
 การฝึกซ้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ (เตรียมความพร้อม) ให้ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย 
และในวันราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 14.00 – 19.00 น. เท่านั้น   โดยกำหนดให้เริ่มฝึกซ้อมกิจกรรมได้ 
 1) มจพ.กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 2) มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดต่อได้ที่ 
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหารและ 3) มจพ.วิทยาเขตระยอง ติดต่อได้ที่ 
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหาร
     
     มจพ. โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
 เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง 
ให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 มีความเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 
      นอกจากนี้ มจพ. ให้รุ่นพี่ที่จัดการฝึกซ้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ต้องแจ้งลักษณะ
และรูปแบบกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ทราบก่อนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  โดยนักศึกษาใหม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความสมัครใจ 
ทั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เข้ามาสังเกตการณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ได้  ทั้งนี้กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และการฝึกซ้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ไม่อนุญาตให้ออกไปดำเนินการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาด รวมถึงห้ามใช้วาจาข่มขู่นักศึกษาใหม่ หรือมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจของ “รุ่นพี่ หรือศิษย์เก่า” ที่มีเหนือ “รุ่นน้อง” จนเป็นเหตุให้นักศึกษาใหม่ได้รับความกระทบกระเทือน ทั้งร่างกาย และจิตใจ  ส่วนการใช้อุปกรณ์ด้านสันทนาการที่ทำให้เกิดเสียงดัง อนุญาต ได้ใน เวลา 16.00 – 19.00 น. แต่ ไม่อนุญาต ให้ใช้เครื่องขยายเสียงทุกชนิด
    อย่างไรก็ดี มจพ. ขอความร่วมมือนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร โปรดระมัดระวังและหลีกเลี่ยง
การกระทำที่เป็นการนำเข้าข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูลจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1) มจพ.กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1135,1807
 2) มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร โทรศัพท์ 037-217300 ต่อ 7331 
และ 3) มจพ.วิทยาเขตระยอง ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหาร
โทรศัพท์ 038-627000 ต่อ 5195

อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี้ 
https://drive.google.com/file/d/1u_KqMjV-1Bj1LnOFZrZdW9EqN-Lm-56R/view 

ขวัญฤทัย ข่าว