Header ADS

"อาชีวะประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ คัดตัวแทนสู่ระดับชาติ"

"อาชีวะประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 
คัดตัวแทนสู่ระดับชาติ"

10 กุมภาพันธ์ 2566
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.) เป็นประธานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

โดยมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยดร.วัชระ เกิดสิน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ทิตา ดวงสวัสดิ์ และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมประกวด ทั้งหมด 29 แห่ง แบ่งเป็นประเภทดีเด่น 17 แห่ง ระดับเงิน 6 แห่ง ระดับทอง 3 แห่ง และระดับเพชร 3 แห่ง

 โดยสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ผ่านการแข่งขันในระดับจังหวัด มีการนำเสนอในหลักการ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการของชมรมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ

 ทั้งนี้สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมประกวดสามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนและผู้เรียนกลุ่มเสพได้รับการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพ รวมถึงผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย เป็นสถานศึกษาแห่งความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ