Header ADS

เกษตรเตรียมทัพ รับนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

เกษตรเตรียมทัพ รับนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามการบริหารจัดการน้ำ 5 พฤษภาคมนี้

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจราชการ ณ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2567 มีหลายประเด็นสำคัญเพื่อติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกฯ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน การใช้น้ำสำหรับด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการรักษาระบบนิเวศ 

โดยวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะไปติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำ ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณฝนที่ตกน้อย และปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 986,807 ไร่ประกอบด้วยอ.ปทุมรัตน์, อ.เกษตรวิสัย,อ.สุวรรณภูมิ, อ.โพนทราย และอ.หนองฮี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะแบนราบไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ไว้ใช้ในฤดูแล้ง แม้จะมีการพัฒนาแหล่งน้ำ แต่มีพื้นที่รับประโยชน์จำกัดอยู่ ในเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเฉพาะจุดเท่านั้น ประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งผิวดินและใต้ดินเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เพียงพอต่อความต้องการ และสนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรม 

ทั้งนี้ ทางกรมชลประทานเตรียมแผนมาตรการดังกล่าว ตามนโยบายรัฐบาล และ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเชิงรุก ดูแลเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมขึ้นป้ายศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช รับแจ้งสถานการณ์ด้านการเกษตรและภัยแล้งทุกจังหวัดทั่วประเทศ