Header ADS

“การบริหารจัดการวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“พระวชิรรัตนาภรณ์, ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 10.30 น. 
“พระวชิรรัตนาภรณ์, ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 39 ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา”

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย”