Header ADS

สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร-เครือข่าย

สมาคม อบต.-NIDA ชวนร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร-เครือข่าย

รศ.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเสริมสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : พลิกโฉมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นที่พึ่งของประชาชนภายใต้แนวคิดการพัฒนา “Soft Power from Local to Global” ระหว่าง วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ที่โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ต อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งการจัดสัมมนาโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก 1 ฐานราก ผ่านการอบรมประชุมสัมมนา โดยเฉพาะส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้งในพื้นที่ ส่วนราชการ และหน่วยวงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการถอดบทเรียน “ต้นแบบการพัฒนาตำบลยุคใหม่” และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา Soft Power From Local to Global เพื่อหาแนวทางผลักดันและขับเคลื่อน Soft Power ของไทย ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร แฟชั่น การท่องเที่ยว ดนตรี วรรณกรรม ประเพณี กีฬา ฯลฯ ในแต่ละตำบล ให้เกิดความยั่งยืน ในการเตรียมความพร้อมให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สามารถมีแนวทางเข้าถึงทรัพยากรด้านการบริหารจัดการ ที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดอบรมให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 500 คน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรยายพิเศษ อาทิ ดร.วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ,นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ (นายกอุ๊) นายก อบต.บ้านใหม่มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา และนายสุทธิพงษ์ สุริยะ (อาจารย์ขาบ) นักออกแบบการจัดดีไซน์อาหาร (รางวัลระดับโลก) ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บ้านเกิด จ.บึงกาฬ (ต้นแบบระดับประเทศ) 

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอบรมส้มมนา ประกอบด้วย ดร.สมนึก เพชรช่วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กร ,ดร.พูลศักดิ์ อินทรโยธา นักวิจัย ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจภาคภาครัฐ NIDA ,อ.จันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐ ,อ.พิชัย วงศ์กลม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และนายบุญเลิศ ชายุทธเดช (ช้างใหญ่) กรรมการนโยบาย THAI PBS ที่จะมาร่วมกิจกรรมบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ,กิจกรรมถอดบทเรียน ,เทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากงานสำรวจ และวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมพิเศษในหลักสูตรอบรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น 10 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 148 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 027273605 ,027273645 หรือที่อีเมล SUDSESC.NIDA@GMAIL.COM


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#บริษัท อากาศสดใส จำกัด 
:ผลิตภัณฑ์ "ตะวันฉาย" นวัตกรรมลดค่า PM 2.5